Citizenship Skills 

ทักษะพื้นฐานการเป็นพลเมือง

Start/เร่ิมเรียน

Citizenship Skills 

เพราะอะไรเราจึงควรเรียนรู้ส่วนนี้

ทักษะเบื้องต้นการเป็นพลเมือง เป็นหัวข้อการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นสำหรับวิชาการเป็นพลเมือง (Citizenship) 140104 โดย School of Changemakers เพื่อให้เครื่องมือแก่นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นของการเป็นพลเมือง คือความสามารถในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเอง คือการเรียนมหาวิทยาลัย   โดยมุ่งหวังให้นักศึกษานำทักษะที่ได้เรียนรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ต่อในการทำหน้าที่พลเมืองเพื่อส่วนรวมต่อไปในอนาคต

หัวข้อการเรียน

ทักษะเบื้องต้นการเป็นพลเมืองประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้รวมกัน 3 ชั่วโมง ซึ่งอยากแนะนำให้นักศึกษากระจายการเรียน ผ่านการดูวีดีโอ และทำแบบฝึกหัดในระยะเวลา 2  สัปดาห์

หัวข้อการเรียนรู้นี้ ประกอบไปด้วย เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ 4 อย่างต่อไปนี้

 1. ประเมินความพร้อมในการเรียนมหาวิทยาลัย (Readiness Survey)
 2. ตั้งเป้าหมายชีวิต (Goal Setting)
 3. การบริหารจัดการตนเอง (Self Management)
 4. การสะท้อนและพัฒนาตนเอง (Self Reflection and Improvement) 

วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 1 ดู VDO: Course Introduction 2:25 นาที 

ขั้นตอนที่ 2 ทำแบบประเมินความพร้อมในการเรียนมหาวิทยาลัย (Readiness Survey) และ download แบบฝึกหัด ใช้เวลา 15 นาที

ขั้นตอนที่ 3 ดู VDO  หัวข้อ การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) จำนวน 3 คลิป ใช้ระยะเวลาประมาณ 25 นาที และทำแบบฝึกหัด 30 นาที

 1. สำรวจตัวเอง ฉันพร้อมไหมในรั้วมหาวิทยาลัย (VDO 5:57 นาที) 
 2. แผนที่ชีวิต (VDO 10 นาที ทำแบบฝึกหัด 15 นาที) ใช้แบบฝึกหัด Worksheet 1
 3. การตั้งเป้าหมายอย่างชาญฉลาด SMART Goals (VDO 9 นาที ทำแบบฝึกหัด 15 นาที) ใช้แบบฝึกหัด Worksheet 2

ขั้นตอนที่ 4 ดู VDO  หัวข้อ การบริหารจัดการตัวเอง (Self Management) จำนวน 2 คลิป ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที และทำแบบฝึกหัด 30 นาที

 1. จัดระเบียบชีวิตด้วย Bullet Journal ตอนที่ 1 (VDO 9:30 นาที ทำแบบฝึกหัด 15 นาที) ใช้แบบฝึกหัด Worksheet 3.1 และ 3.2
 2. จัดระเบียบชีวิตด้วย Bullet Journal ตอนที่ 1 (VDO 10:32 นาที ทำแบบฝึกหัด 15 นาที) ใช้แบบฝึกหัด Worksheet  3.3 และ 3.4

**หลังจากเรียนรู้เนื้อหาในหัวข้อการบริการจัดการตัวเองแล้ว ให้นำแบบฝึกหัดไปใช้ให้ครบ 1 อาทิตย์ ก่อนจะมีเรียนรู้หัวข้อ การสะท้อนและพัฒนาตัวเอง (Self Reflection and Improvement) 

ขั้นตอนที่ 5 ดู VDO  หัวข้อ การสะท้อนและพัฒนาตัวเอง (Self Reflection and Improvement) จำนวน 2 คลิป ใช้ระยะเวลาประมาณ 21 นาที ทำแบบฝึกหัด 45 นาที

 1. คำถามที่ควรถามตัวเองทุกสัปดาห์ (VDO 6:58 นาที ทำแบบฝึกหัด 30 นาที) ใช้แบบฝึกหัด Worksheet 3.5
 2. Trackers เครื่องมือที่ทำให้คุณมีความฉลาด 4 แบบ (VDO 14:04 นาที ทำแบบฝึกหัด 15 นาที) ใช้แบบฝึกหัด Worksheet 3.6 และ 3.7

รวมเวลาในการเรียนรู้รวมกัน 180 นาที 

หากนักศึกษามีคำถามสามารถโพสถามได้ที่นี่