સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૮ પાઠ ૧,૨

સૌ પ્રથમ START QUIZ પર ક્લિક કરો.

ત્યાર પછી WITHOUT AN ACCOUNT નીછે ઓપ્શન હશે તેના પર ક્લિક કરો.

હવે આપ QUIZ રમી શકો છો.

This Quiz is made by Ashish J Patel

Assistant teacher 

At Shree Raheda Juth Primary School

Ta.Vadali

Dist Sabarkantha

Mobile . 9586882564

My Blog Ashish8678.blogspot.com

Ranking
Position Participant
1mukesh83,811
2vishal bhatt70,191
3dinesh28,066
4Dilip7,784