Vilkår og betingelser

 1. Hva blir disse Vilkårene og Betingelsene brukt til?

Disse vilkårene og betingelsene for bruk ("Vilkårene og Betingelsene") er en juridisk avtale mellom personen eller enheten som registrerer seg for tilgang til å bruke vår LMS-tjeneste ("du", "ditt", eller "Kunde") og Easy LMS B.V. ("Easy LMS", "oss", eller "vi")

Disse Vilkårene og Betingelsene bestemmer over våre gjensidige rettigheter og forpliktelser med hensyn til din tilgang og bruk så vel som støtten til den digitale læringsplattformen ("Tjenesten") og den tilknyttede elektroniske dokumentasjonen ("Materialene")

2. Hvilke regler gjelder for Deltakerne?

Deltakerne dine (definert i del 3) må også overholde med disse Vilkårene og Betingelsene, så fremt det gjelder tilgangen og bruken av Tjenesten fra deres side. Det er utelukkende ditt ansvar å sørge for at Deltakerne etterfølger disse bestemmelsene. På vår etterspørsel, må du på egen bekostning håndheve disse bestemmelsene for Deltakere som bryter disse.

3. Hva består Tjenesten av? 

Underlagt bestemmelsen av disse Vilkårene og Betingelsene og din betaling av Avgiftene i henhold til del 6 nedenfor, gir vi deg ikke-eksklusiv, ikke overførbar, begrenset rett til å få ekstern tilgang og bruke Tjenesten utelukkende til din bedrift. Vi gir deg dermed også retten til å la dine deltakere ("Deltakere") få ekstern tilgang og bruke innholdet (f. eks. Kurs, Eksamener, Tester og Quizer) som du har laget og/eller lastet opp gjennom din bruk av tjenesten ("Innhold"). Vi gir deg ikke (i) noen rett til å la andre personer eller enheter enn Deltakerne få tilgang og bruke Tjenesten, (ii) retten til å få tilgang til Tjenesten utenfor din egen bedrifts hensikter. Tjenesten støtter moderne versjoner av alle nettlesere. 

4. Hva om jeg har problemer eller spørsmål?

Hvis du opplever problemer med Tjenesten eller har spørsmål knyttet til Tjenesten, må du kontakte oss gjennom hjelpefunksjonen i Tjenestens dashbord eller via e-post. Du kan ikke kontakte oss via telefon. Vi svarer på dine meldinger i ukedagene, foruten helligdager i Nederland, mellom CET 09:00 og 22:00. Vi forsøker å svare på dine meldinger så fort som vi kan, men vi kan ikke oppgi svartid eller veiledende tider. Tjenesten blir tilbudt "som den er", "hvor den er". Vi gir ingen garantier i forhold til Tjenesten, for eksempel at den aldri blir avbrutt, at den er feilfri eller at den har fullstendig funksjonalitet.

5. Hva skjer om Tjenesten forandres?

Vi kan forandre, revidere, modifisere eller slette (enten permanent eller midlertidig) en del eller alle funksjonalitetene eller omfanget av Tjenesten når som helst basert på vårt eget skjønn (en "Oppdatering"). Etterfulgt av en slik oppdatering, vil definisjonen av uttrykket "Tjeneste" automatisk bli endret uten videre handling fra noen av partene for å inkludere en slik Oppdatering. Vi kan også slette eller opphøre (enten permanent eller midlertidig) Tjenesten basert på vårt eget skjønn etter å ha varslet om dette innen rimelig tid, slik at dette ikke forårsaker noen utgifter eller skader. Vi skal i dette tilfellet tilbakebetale disse Avgiftene som du har betalt på forhånd, for den gjenstående abonnementsperioden under hvis Tjenesten opphører.

6. Hvordan betaler jeg avgiftene?

En betaler for tilgang og bruk av Tjenesten ("Avgiftene) som angitt på nettsiden. Vi samler inn Avgiftene hver måned i kalenderåret, avhengig av abonnementet du har valgt på din Konto (definert i del 7 nedenfor). Hvis vi ikke kan samle inn avgiftene av hvilken som helst grunn, reserverer vi oss retten til å nedgradere ditt abonnement til gratisversjonen av Tjenesten eller blokkere din adgang og bruk av Tjenesten, uten å bli holdt ansvarlig for utgifter og skader. Avgiftene kan variere i forhold til typen LMS-løsning du har valgt. Du kan oppgradere den valgte løsningen når som helst gjennom din Konto, etter dette samler vi inn de ekstra Avgiftene for oppgraderingen. Du kan også nedgradere ditt abonnement. Hvis du har et månedlig abonnement reduserer vi Avgiftene fra og med neste måned, og hvis du har et årlig abonnement reduserer vi Avgiftene fra og med neste år. Du er ansvarlig for alle salg, avgifter, MVA og alle andre skatter assosiert med din bruk av Tjenesten annet enn skatten på vår netto inntekt. Vi kan med rimelighet øke Avgiftene (og fakturere ditt kredittkort for slike økte Avgifter) med tretti (30) dagers forvarsel.

7. Hva er plasseringen til Tjenesten og hvordan får en tilgang til den?

 1. Plasseringen til Tjenesten og tilgang. Tjenesten blir hostet på en eller flere servere enten eid eller brukt av oss og vil være tilgjengelig for deg og Deltakerne over internett. 
 2. Din Konto. For å få tilgang til Tjenesten, må du registrere en konto hos oss ("Konto"). Du vil måtte sende inn et unikt brukernavn og passord ("Kontotilgangsinformasjon"). Kontotilgangsinformasjonen er helt og holdent personlig, og er kun til din bruk. Du er ansvarlig for å holde Kontotilgangsinformasjonen hemmelig og trygg.
 3. Tilgang for Deltakerne. I Tjenestens dashbord, kan du indikere om Deltakerne må registrere seg med en konto ("Deltakerkonto") for å få tilgang til Innholdet. I dette tilfellet, må Deltakeren oppgi en e-postadresse og/eller (bruker) navn og/eller passord ("Kontotilgangsinformasjon). Det er ditt ansvar å sørge for at Deltakerne bruker den riktige Kontotilgangsinformasjonen og at de holder denne hemmelig og personlig. 
 4. Overvåkning. Vi har retten til, men ikke nødt til, å overvåke tilgangen til Tjenesten og, uten å begrense noen midler som vi kan ha nedenfor eller under loven, kan vi avslå tilgangen for deg eller hvilken som helst av Deltakerne som bryter med disse Vilkårene og Betingelsene.

8. Er det noen betingelser eller begrensninger knyttet til bruken av Tjenesten?

Ja, det er betingelser for, og begrensninger knyttet til bruken av Tjenesten:

 1. Du må ha ditt eget utstyr. Du, så vel som dine deltakere, skal for egen regning levere all maskinvare, internettjeneste og andre ting som er nødvendige for tilgang og bruk av tjenesten.
 2. Ingen kopier. Tjenesten er beskyttet av internasjonal immateriell rett, inkludert opphavsrett og lover og traktater knyttet til handelshemmelighet. Foruten det som allerede blir oppgitt i denne delen, kan hverken du, eller noen av Deltakerne ta kopier av Tjenesten eller medfølgende Materiell.
 3. Ingen omgjøring eller lignende. Hverken du, eller noen av Deltakerne kan, eller forårsake eller tillate at dine ansatte eller en tredjepart, modifiserer, tilpasser, oversetter, omgjør, dekompilere, demonterer, oversetter eller lager derivatarbeider basert på denne Tjenesten uten vårt skriftlige samtykke i forkant, som vi kan holde tilbake basert på eget skjønn.
 4. Ingen utlån, leasing eller overføring. Tilgang til Tjenesten blir bare gitt til deg og dine Deltakere. Hverken du, eller Deltakerne kan overføre, lease, tildele, leie ut, distribuere, selge eller på noen som helst annen måte disponere Tjenesten, inkludert alt av Materiell, på et midlertidig eller permanent grunnlag uten vårt skriftlige samtykke, som vi kan holde tilbake basert på eget skjønn. Du kan derimot tilby Innholdet til Deltakerne mot en betaling av en avgift. Før man overfører Tjenesten til en uautorisert mottaker, må mottakeren samtykke skriftlig for å bindes til alle disse Vilkårene og Betingelsene.
 5. Tilgangsinformasjon. Vi skal ikke holdes ansvarlige for tap, krav, skader, aller annet ansvar som kan komme av uautorisert bruk av Tilgangsinformasjon eller Deltakers Tilgangsinformasjon; dette uten å begrense noen av de andre bestemmelsene i henhold til disse Vilkårene og Betingelsene angående ansvar. Hvis Tilgangsinformasjon eller Deltakers Tilgangsinformasjon er kompromittert, er det ditt ansvar å varsle oss umiddelbart, slik at Kontoen og/eller Deltakerkontoen kan bli deaktivert og et nytt brukernavn og passord kan sendes ut.
 6. Bruksmåter. Du har alt ansvar for all aktivitet som oppstår under din Konto, inkludert Deltakernes aktiviteter gjennom Deltakernes Kontoer. Hverken du, eller Deltakerne kan bruke Tjenesten til noe ulovlig eller uautoriserte hensikter. Du kan ikke, i bruk av Tjenesten, bryte gjeldende lover, inkludert men ikke begrenset til lover om opphavsrett. Vi kan, men har ikke ansvar for å fjerne Innhold og Kontoer som inneholder Innhold som vi bestemmer, basert på eget skjønn, er ulovlig, støtende, truende, skadende, ærekrenkende, pornografisk, obskønt eller støtende på noen som helst måte eller bryter med en av partenes immaterielle rettigheter, disse Vilkårene og Betingelsene, eller gjeldende lov, i tillegg til alle våre rettigheter.
 7. Kontrollisens for eksport. Du representerer og garanterer for at hverken du, eller noen av deltakerne bruker Tjenesten på en måte som krever at vi, du eller Deltakeren måtte trenge et kontrollisens for eksport, om det er fra USA, EU eller annen autoritet. Slik bruk inkluderer, men er ikke begrenset til, trening eller bruk av våpen, om det er biologisk, kjemisk, kjernefysisk eller annet og for alt av militære- eller kjernefysiske enheter. 
 8. Bruk og lagring. Vi kan, basert på vårt eget skjønn, deaktivere hvilken som helst Konto eller Deltakerkonto for bruk av Tjenesten gjennom Kontoen skulle bruken av en slik Konto overstige gjennomsnittlig bruk, som bestemt av oss, i hvilken en månedsperiode som helst; dette inkluderer men begrenser seg ikke til båndbreddebruk, antall spill spilt og maks antall Deltakere samtidig, som definert av oss. Vi kan også, basert på eget skjønn, deaktivere hvilken som helst Konto eller Deltakerkonto eller begrense lagringskapasitet med hensyn til denne Kontoen måtte din lagring overstige gjennomsnittlig bruk (som definert av oss). Hvis vi gjør dette, vil vi varsle deg innen rimelig tid.

9. Får jeg eierskap til Tjenesten? 

Vi selger ikke Tjenesten til deg, men gir deg retten til å få tilgang til og bruke Tjenesten i henhold til disse Vilkårene og Betingelsene. Vi, så vel som våre lisenshavere beholder eierskap til Tjenesten og alle åndsverkrettigheter i forhold til Tjenesten og Materialet, inkludert men ikke begrenset til alle patenter, opphavsrett, handelshemmeligheter, databaserettigheter, varemerker og andre proprietære og andre rettigheter. Du samtykker til at vi kan undersøke deg og dine Deltakere i bruk av Tjenesten for samsvar med disse Vilkårene og Betingelsene når som helst, med rimelig forvarsel. Vi, så vel som våre lisenshavere forbeholder oss alle rettigheter som ikke spesifikt står oppført under disse Vilkårene og Betingelsene.

10. Kan jeg lage og laste opp alt Innhold jeg selv ønsker?

Du bestemmer hvilket innhold du lager og laster opp ved bruk av vår Tjeneste. Men, det er ditt ansvar å sørge for at du har lov til å bruke dette Innholdet og at det ikke eies av en tredjepart som ikke har gitt deg lov til å bruke dette. Det er også ditt ansvar å sørge for at Innholdet samsvarer med bruksmåten angitt i avsnitt 8 (f) ovenfor.

11. Eier jeg Innholdet?

Ja, du eller dine lisenshavere eier Innholdet du lager eller laster opp ved bruk av Tjenesten, så vel som all åndsverksrett i henhold til dette Innholdet. Vi har ingen krav på eierskap i forhold til ditt innhold.

12. Hva med Deltakernes personlige data, og mine?

 1. Dine personlige Data. Vi samler inn og bruker noe av dine personlige data (inkludert personlig identifiserbar informasjon) for at du skal kunne bruke Tjenesten og for at vi skal få innsikt i hvordan Tjenesten blir brukt. Vennligst les gjennom vår personvernserklæring for mer informasjon om hvordan vi bruker dine personlige data. 
 2. Deltakernes personlige Data. Ved bruk av vår Tjeneste, kan du, og må sannsynligvis opprette og laste opp dine Deltakeres personlige data ("Personlig Data"). Du kan velge mellom forskjellige typer data som deltakerne må sende inn før de får tilgang til Innholdet. For eksempel: Deres telefonnummer, jobbtittel, kjønn, fødselsdato, gateadresse, postnummer, by eller tettsted, land, ansatt-ID.
 3. Ingen sensitive Data. Du kan også lage dine egne tilpassede spørsmål. I forhold til disse spørsmålene, kan Deltakerne sende inn Personlige Data. Du må garantere for at du ikke vil be Deltakerne sende inn Personlige Data som tilhører en spesiell kategori for sensitive personlige data under gjeldende lover. Dette gjelder for eksempel: data knyttet til helse, trosretning, politisk ståsted, rase, etnisitet, seksuelle preferanser eller oppførsel, medlemskap i fagforening, kriminelt rulleblad, biometriske data for identifisering, genetisk data. Vi har ikke samstemt våre sikkerhetstiltak til prosessering av spesielle eller sensitive kategorier av Personlig Data.
 4. Ditt ansvar. Det er ditt ansvar å - og du garanterer for at du - etterkommer med den gjeldende lovgivingen i forhold til Personopplysninger i forhold til de Personlige Dataene du har opprettet eller lastet opp på Tjenesten. Dette inkluderer uten å ha en lovlig grunn (f. eks. gyldig tillatelse hvis dette kreves) for innsending av Personlige Data og sørge for at Deltakerne har den lovlige alderen for innsending av deres Personlige Data.
 5. Bestemmelser for databehandling. I delene nedenfor, forklarer vi hvordan vi bruker Deltakernes Personlige Data for å la deg bruke Tjenesten. I del 12 (b) ovenfor forklarte vi hva slags typer Personlige data som behandles, og kategoriene for dataemner og nedenfor forklarer vi behandlingens natur.
 6. Bare behandling for Tjenesten. Vi behandler bare Personlig Data for å la deg bruke Tjenesten. Vi behandler ikke Personlig Data for eget formål. Vi hverken videreformidler eller selger dine Personlige Data til tredjeparter. Vi kan derimot bli lovpålagt å videreformidle enkelte Personlige Data mot et ønske fra en tredje part eller et statlig organ på bakgrunn av gjeldende lovgivning. Skulle vi motta et slikt ønske, vil du bli varslet deretter, hvis ikke gjeldende lov forhindrer oss i å varsle deg på bakgrunn av allmenn interesse.  
 7. Vi holder dine personlige data konfidensielle. Våre ansatte som jobber med Personlig Data vil holde de Personlige Dataene konfidensielle og vil bare bruke de til de ovennevnte formål. 
 8. Vi beskytter dine Personlige Data. Vi har tatt i bruk hensiktsmessige tekniske- og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte Personlig Data. Du kan lese alt om dette i våre  tekniske og organisatoriske tiltak. Ettersom sikkerhetstiltakene oppdateres jevnlig, kan også Sikkerhetsinformasjonsdokumentet oppdateres fra tid til annen.
 9. Ditt sikkerhetsansvar. Det er ditt ansvar å holde Tilgangsinformasjonen til din Konto sikker og konfidensiell, ettersom denne gir tilgang til din Konto, hvor dine Personlige Data er lagret og vises. Skulle du bruke en datamaskin med offentlig tilgang eller en annen type enhet, må du alltid logge ut av din Konto før du forlater Tjenesten for å forhindre at andre brukere får tilgang til din Konto. Det er også ditt ansvar å sørge for at Deltakerne holder deres Deltakertilgangsinformasjon sikker og konfidensiell ettersom denne gir tilgang til deres Personlige Data. Det er derfor det er essensielt at du varsler oss umiddelbart om denne Tilgangsinformasjonen, om den er til din Konto eller til en Deltakers Konto, er kompromittert.
 10. Hva skjer om det skulle oppstå databrudd? Om det er et sikkerhetsbrudd som fører til utilsiktet eller ulovlig destruksjon, tap, forandring, uautorisert videreformidling eller tilgang til dine Personlige Data (et "Databrudd"), varsler vi deg deretter. Om ønskelig, vil vi gi deg relevant informasjon som vi har i forhold til Databruddet, slik at du får varslet om dette til kompetent autoritet eller Deltakerne, om dette kreves.
 11. Vi bruker Tjenestetilbydere. For at vi skal kunne tilby deg Tjenesten, bruker vi våre egne tjenesteleverandører. Du gir din generelle godkjenning for at vi kan bruke disse tjenesteleverandørene. Tjenesteleverandørene lagrer personopplysningene innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).
 12. Hva om vi endre eller legger til en Tjenestetilbyder? Om vi skulle ønske å endre eller legge til en tjenestetilbyder, varsler vi deg om dette. Du kan ha innvendinger mot endringen eller tilleggelsen innen 7 arbeidsdager etter varslingen. Om behandlingen av Personlig Data ikke påvirkes negativt av en slik endring eller tilleggelse vil vi be deg om å ikke protestere slik at vi kan fortsette å tilby Tjenesten til deg. Om du protesterer på rett grunnlag, og vi ikke kan endre Tjenesten for å imøtekomme din innvending innen 14 dager fra din innvending, kan du avslutte Tjenesten og vi vil tilbakebetale Avgiftene som du har betalt på forskudd, for resten av abonnementsperioden hvor Tjenesten avbrytes.
 13. Hvor lenge behandler og lagrer vi dine Personlige Data? Vi behandler Personlig Data under ditt bruk av Tjenesten. Du må sørge for at du har lastet ned og slettet dine Personlige Data fra din Konto før du avslutter ditt abonnement. Hvis vi sperrer din Konto som følge av forsømmelse av disse Vilkårene og Betingelsene, vil vi, på din etterspørsel, innen en 10-dagers periode etter at din Konto ble sperret, og ved betaling av utestående Avgifter, gi deg dine Personlige Data eller, basert på vårt skjønn, gi deg tilgang til din Konto i en 3-dagers periode for kun å laste ned og slette Personlig Data. Hvis du ikke har slettet Personlige data, etter denne perioden, forbeholder vi oss retten til å slette disse uten samtykke, hvis det ikke er påkrevd av gjeldende lover å beholde enkelte Personlige Data
 14. Hva om Deltakerne har spørsmål eller forespørsler angående deres Personlige Data? Gjennom din Konto har du tilgang til Personlig Data, hvor du kan endre, fjerne eller laste dette ned som du ønsker. Skulle en Deltaker sende et spørsmål eller et ønske angående deres Personlige Data til oss, vil vi videresende dette til deg slik at du kan behandle spørsmålet eller ønsket selv. Tatt i betraktning det ovennevnte og behandlingens natur vil vi sørge for rimelig assistanse videre for å kunne svare på Deltakerens ønske for å videreføre deres rettigheter under gjeldende personvernlovgivning.
 15. Hva slags annen assistanse kan du tilby? Tatt i betraktning behandlingens natur og informasjon som er tilgjengelig for oss, vil vi sørge for rimelig assistanse for å hjelpe deg med gjeldende obligasjoner i forhold til sikkerhet, Databruddsvarslinger, evalueringer i forhold til innvirkning på personvern og forhåndskonsultasjon. Videre, vil vi, om du varsler innen rimelig tid, gi deg nødvendig informasjon for at du skal kunne sjekke om vi etterfølger bestemmelsene i denne del 12. Slik informasjon er Konfidensiell Informasjon slik den er definert i del 13 nedenfor.
 16. Rimelige avgifter for ekstra kundeservice. Vi forbeholder oss retten til å pålegge en rimelig Avgift for å gi deg assistanse foruten våre vanlige kundeserviceaktiviteter.
 17. Hvilken lov gjelder for behandling av Personlig Data? Du samtykker til at lovene i Nederland gjelder for behandling av Personlig Data.

13. Må jeg holde informasjonen konfidensiell?

Du bekrefter og samtykker til at disse Vilkårene og Betingelsene og Tjenesten inneholder vår proprietær informasjon ("Konfidensiell Informasjon"), og dermed samtykker til å bevare konfidensialiteten til den Konfidensielle Informasjonen ved å være minst like forsiktig som du er for å beholde konfidensialiteten til din egen og mest konfidensielle informasjon. Til tross for det foregående, om du skulle være nødt til å avsløre din Konfidensielle Informasjon som følge av en rettsordre eller en annen offentlig etat, kan du avsløre slik Konfidensiell Informasjon gitt at du gir oss beskjed fortløpende slik at vi får muligheten til å søke beskyttelse mot en slik ordre om avsløring.

14. Dine erklæringer og garantier.

Uten å begrense noen av de andre erklæringene og garantiene i disse Vilkårene og Betingelsene, så erklærer- og garanterer du oss at: (i) du har all makt og autoritet til å samtykke til disse Vilkårene og Betingelsene på vegne av enheten du jobber for, om gjeldende, (ii) du er ikke ført opp på en liste over personer eller enheter med begrensede rettigheter, under hvilken som helst jurisdiksjon, (iii) du er ikke etablert i, eller ønsker tilgang og bruk av Tjenesten fra et land som befinner seg på USAs, EUs eller andre autoriteters kontrolliste for eksport. Du samtykker også til at du har nødvendige ferdigheter og kvalifikasjoner til å bruke Tjenesten på en kompetent måte i samsvar med disse Vilkårene og Betingelsene.

15. Dine erstatningskrav.

Du skal beskytte, erstatte og holde oss, og våre datterselskaper, lisenshavere og partnere (og deres respektive ledere, direktører, ansatte og agenter) skadesløse mot hvilke som helst krav, tap, skader, forpliktelser, mangler, dommer, evalueringer, bøter, kostnader og andre utgifter (inkludert rimelige avgifter og kostnader knyttet til advokat) som følge av- og relatert til (i) (Deltakernes) tilgang til Tjenesten, (ii) bruk eller misbruk av Tjenesten (inkludert hvilke som helst Innhold og andre data eller inndata i Tjenesten eller fil eller database opprettet derved), (iii) ditt brudd, eller hvem som helst av dine lederes, direktørers, ansattes, agenters og/eller Deltakeres brudd på gjeldende lover som åndsverkslover eller lover om personvern og (iv) ditt brudd, eller hvem som helst av dine lederes, direktørers, ansattes, agenters og/eller Deltakeres brudd på hvilken som helst av bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene, inkludert men ikke begrenset til, hvilken som helst av dine erklæringer og garantier i disse Vilkårene og Betingelsene.

16. Forbehold og Garantier.

Med unntak av det som uttrykkelig er gitt i disse vilkårene og betingelsene, tilbys Tjenesten (inkludert materiale) og all støtte "som den er" og "best innsats" ("Inspanningsverbintenis") uten garanti av noe slag, uttrykkelig, underforstått eller lovfestet , inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål eller bruk og enhver garanti for feilfri applikasjon eller ikke-krenkelse. Uten å begrense det generelle av det foregående, garanterer vi ikke bruken, resultatene eller ytelsen til tjenesten, at tjenesten vil være uavbrutt, feilfri eller sikker, eller at serveren(e) som lager tjenesten(e) tilgjengelig, er/er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

17. Ansvarsbegrensninger.

I den grad det er tillatt av gjeldende lover, skal verken oss eller noen person eller enhet som har vært involvert i opprettelsen, produksjonen, driften eller støtten av Tjenesten være ansvarlige (enten i strid, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), garanti, produktansvar eller annen sak) til deg eller enhver annen person eller enhet for direkte, indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader, inkludert, men ikke begrenset til, erstatning for tap av forretningsinntekter eller fortjeneste, forretningsavbrudd uansett årsak, tap av virksomhet informasjon eller data, skade på omdømme, personskade (enten fysisk eller mental eller begge deler), goodwill, bruk, innholdet ditt, data eller andre immaterielle tap eller brudd på gjeldende personvernlovgivning som oppstår som følge av (i) bruk, misbruk, eller manglende evne til å bruke Tjenesten, (ii) kostnadene ved anskaffelse av erstatningsvarer og tjenester som er et resultat av varer, data, informasjon eller tjenester kjøpt eller innhentet eller gitt meldinger eller oversettelser som er inngått gjennom eller fra Tjenesten, (iii) uautorisert tilgang til eller endring av dine overføringer eller data; (iv) uttalelser eller oppførsel fra en tredjepart på Tjenesten, (v) oppsigelse av noen av dine eller deltakernes kontoer, eller (vi) enhver annen sak knyttet til Tjenesten eller bruken av den, selv om du har blitt informert om muligheten for slike skader. Under ingen omstendigheter skal hele vårt ansvar overstige det totale beløpet du har betalt til oss i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Ansvarsbegrensningen angitt i denne delen skal ikke gjelde for tap eller ansvar som oppstår fra vår side på grunn av grov uaktsomhet, svindel eller forsettlig uredelighet fra vår ledelse. Vi skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for skader med mindre vi har mottatt et skriftlig varsel om mislighold, som beskriver misligholdet i detalj og gir oss en rimelig frist på minst to uker for å avhjelpe misligholdet, og vi har ikke rettet opp i mislighold innenfor en slik periode.

18. Hvordan sier jeg opp Tjenesten?

Du kan velge å si opp Tjenesten og fjerne din konto når som helst i Tjenestens dashbord. Derimot, skulle du si opp Tjenesten under abonnementsperioden, vil vi ikke tilbakebetale Avgiftene som allerede har blitt betalt for inneværende periode, som kan være en månedlig eller årlig periode. Så lenge du ikke sier opp Tjenesten før slutten av din abonnementsperiode, vil ditt abonnement bli automatisk fornyet for samme abonnementsperiode. (f.eks. månedlig eller årlig).

19. Kan dere si opp Tjenesten og blokkere min Konto?

Ja. Vi kan basert på vår skjønn umiddelbart si opp Tjenesten og blokkere din Konto uten forvarsel og uten å måtte betale for skader eller tilbakebetale Avgifter, hvis:

 1. Du og/eller en Deltaker ikke etterfølger bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene, inkludert men ikke begrenset til, betalingsforpliktelse av Avgiften og forpliktelsen til å håndheve disse Vilkårene og Betingelsene ovenfor Deltakere som bryter disse;
 2. Vi blir oppmerksomme på at du, eller en Deltaker på ulovlig vis overfører gjennom Tjenesten opphavsrettsbeskyttet materiell uten en lisens, gyldig forsvar eller rimelig bruksprivilegier til å gjøre dette;
 3. Du forårsaker eller tillater brudd på Delene 3, 7 del b) og c), 8 eller 14 i disse Vilkårene og Betingelsene;
 4. vi har godt grunnlag for å tro at ditt (mis)bruk, eller en Deltakers (mis)bruk av Tjenesten vil ellers skade våre forretningsinteresser og Tjenestens omdømme.

20. Hva skjer etter oppsigelsen av Tjenesten?

Etter oppsigelsen av Tjenesten, (i) vil du, så fort så mulig, slutte å bruke og returnere all Konfidensiell Informasjon til oss; (ii) unntatt om spesifisert annerledes i disse Vilkårene og Betingelsene, alle rettigheter og lisenser innvilget til deg eller Deltakerne nedenfor skal automatisk opphøre uten videre handling, (iii) vi har rett til å blokkere tilgang og bruk av Tjenesten til Kontoen eller Deltakerkontoer, og (iv) alle utestående beløp blir umiddelbart betalbare. Du må sørge for at du har hentet ut alt Innholdet gjennom din Konto før du sier opp abonnementet ditt. I det tilfellet vi sperrer din Konto, kan vi, men er ikke nødt til å returnere Innholdet til deg.

Etter oppsigelsen, vil delene 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 og 23 og alle andre bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene som er ment for å overleve oppsigelsen vil overleve oppsigelsen, som gjeldende i det omfanget av omstendigheter beskrevet i disse delene etter avtale.

21. Hvordan må beskjeder bli gitt?

Alle beskjeder som kreves av disse Vilkårene og Betingelsene eller gitt i forbindelse med Tjenesten skal bli gitt samme dag som de blir sendt via e-post eller postet til Tjenesten. E-postadressen for posting av beskjeder og forespørsler i forbindelse med Tjenesten skal anses å være e-postadressen du bruker til å få tilgang til din Konto. Det er ditt ansvar å oppdatere alle endringer i denne e-postadressen i din Konto.

22. Midlertidig lettelse 

Du samtykker til at brudd på delene 3, 7 del b) og c), 8, og/eller 14 av disse Vilkårene og Betingelsene vil forårsake uopprettelige skader for oss og gjør at vi blir utilstrekkelig kompensert for skader. Deretter, kan vi søke og innhente midlertidig lettelse mot deg, eller dine Deltakeres brudd eller fare for brudd, i tillegg til noen annen lovlig rettsmiddel, som men ikke begrenset til søksmål for brudd på opphavsrett. Videre anerkjenner og samtykker du til at denne bestemmelsen er nødvendig for beskyttelsen av våre legitime forretningsinteresser og er rimelig i omfang og natur.

23. Diverse

 1. Disse Vilkårene og Betingelsene skal utelukkende reguleres og fortolkes i henhold til lovgivingen i Nederland, utenom konfliktlovene.
 2. Herved samtykker du til den eksklusive jurisdiksjonen og plasseringen av domstolene i Den Haag i forbindelse med alle disputter som måtte oppstå i forbindelse eller relatert til disse Vilkårene og Betingelsene og/eller bruken av Tjenesten.
 3. Ved utførelse av noen og/eller alle av våre respektive obligasjoner under disse Vilkårene og Betingelsene, skal vi alle være og ha status som uavhengige entreprenører for den andre parten, og ingen av partene skal oppføre seg eller være en agent eller ansatt for den andre parten.
 4. I tilfelle hvilken som helst av bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene blir bestemt ugyldig, ulovlig eller ugjennomførlig, vil ikke gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten til de gjenstående bestemmelsene på noen som helst måte bli berørt eller hemmet og en gyldig, lovlig og gjennomførbar bestemmelse av lignende intensjon og økonomisk innvirkning vil erstatte derved.
 5. Vi kan endre disse Vilkårene og Betingelsene under din abonnementsperiode. Vi vil varsle deg om slike endringer før startdato for inntredelsen av en ny versjon av Vilkårene og Betingelsene. Inntil denne startdatoen, har du muligheten til å komme med innvendinger mot endringene. Hvis du har innvendinger, kan vi basert på eget skjønn bestemme oss for å fortsette Tjenesten basert på de gamle Vilkårene og Betingelsene eller la deg si opp Tjenesten.
 6. Bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene skal forstås og tolkes i henhold til deres rettferdige betydninger, og ikke utelukkende for eller mot noen som helst part, uansett hvilken part som har skrevet disse Vilkår og betingelser eller noen andre bestemte bestemmelser i disse Vilkårene og Betingelsene. Titlene blir brukt til å gjøre lesingen lettere og hverken definerer eller påvirker meningen eller tolkningen av innholdet.
 7. Frafallet av hvilken som helst av disse Vilkårene og Betingelsene er ikke gjeldende med mindre dette skjer skriftlig og blir signert av parten mot hvem denne søkes om å bli håndhevet. Svikten av hvilken som helst av partene i å insistere, i en eller flere instanser, i forhold til ytelsen av hvilken som helst av disse Vilkårene og Betingelsene skal ikke tolkes som et frafall for fremtidig ytelse av noen av vilkår, pakter eller betingelser i denne Lisensen, og obligasjonene til alle parter skal med respekt dertil fortsette i full kraft og effekt.
 8. Disse Vilkårene og Betingelsene skal være bindende for partene og deres etterfølgere og tillatte tildelinger. Du kan ikke tildele rettighetene og forpliktelser som følger av bruken av Tjenesten eller disse Vilkårene og Betingelsene, eller en del av dette, til noen som helst tredjepart uten vårt skriftlige samtykke på forhånd. Vi kan tildele våre rettigheter og forpliktelser herunder til hvilken som helst agent eller til hvilken som helst overtaker av vår forretning.
 9. Om du ikke er etablert i Nederland, samtykker du til at artiklene 6:232, 234 og 235, del 1 og 3 i den Nederlandske Sivilloven ("Burgerlijk Wetboek") gjelder. Disse artiklene i måten som disse Vilkårene og Betingelsene er gjort tilgjengelige og samtykket til i et miljø på nett.
 10. Du samtykker til at artiklene 6:227b og 6:227c i den Nederlandske Sivilloven ikke gjelder, så fremt som det er mulig å avvike fra disse bestemmelsene. Disse artiklene gjelder måten elektroniske avtaler blir konkludert og til informasjonen som må formidles i henhold til disse.

Dato

Endring

13 Januar 2022

Fjernet personvernskjoldet og dataoverføringer utenfor EØS.

13 Januar 2022

Endret firmanavnet vårt fra Quizworks til Easy LMS.

Kom i gang i dag!

Bli med nesten 1 million deltakere og prøv det fantastiske verktøyet vårt.

Registrer deg gratis