Villkor

1. Vad används Avtalet till?

Avtalet utgör en juridiskt bindande överenskommelse mellan den person eller enhet som registrerar sig för tillgång till och användning av vår LMS-tjänst ("Licensinnehavaren" eller "du/dig") och Easy LMS B.V. ("Easy LMS", "Licensgivaren" eller "vi/oss").

Avtalet styr våra respektive rättigheter och skyldigheter avseende din tillgång till, användning av samt support kring vårt onlinebaserade Learning Management System ("Tjänsten") och tillhörande elektronisk dokumentation (kollektivt, "Informationsmaterialet").

2. Vilka regler gäller för Deltagare?

Dina Deltagare (definierade i sektion 3, nedan) måste också följa Avtalet avseende deras tillgång till och användning av Tjänsten. Det är fullt ut ditt ansvar att säkerställa att dina Deltagare följer dessa bestämmelser. Avseende eventuella Deltagare som bryter mot bestämmelserna gäller att du, på vår begäran och på din bekostnad, måste tillse att Avtalet genomdrivs.

3. Vad består Tjänsten av?

I enlighet med bestämmelserna i Avtalet, samt efter att du erlagt Avgifterna enligt avsnitt 6 nedan, beviljas du den icke-exklusiva, icke-överförbara, avgränsade rätten till tillgång och användning av Tjänsten på distans, uteslutande för din egen affärsverksamhet. Härigenom beviljas du även rätten att ge dina Deltagare (”Deltagare”) tillgång och möjlighet att använda material (Kurser, Prov, Bedömningsuppgifter, Frågesporter) som du skapat eller laddat upp genom ditt användande av Tjänsten (”Material”). Du beviljas inte (i) rätt att ge personer eller enheter, andra än de som är dina Deltagare, tillgång och möjlighet att använda Tjänsten, eller (ii) rätt för dig att ha tillgång till och använda Tjänsten utanför din egen affärsverksamhet. Tjänsten har stöd för alla moderna versioner av de vanligast förekommande webbläsarna.

4. Vad gör jag vid problem eller frågor?

Om du upplever problem med Tjänsten eller om du har frågor kring Tjänsten, har du möjlighet att kontakta oss via hjälpfunktionen som hittas på Tjänstens dashboard eller via e-post. Du kan inte kontakta oss per telefon. Vi kommer att besvara ditt meddelande under vardagar mellan 09:00 och 22:00 (CET), undantaget nederländska helgdagar. Vi kommer att svara snarast möjligt men kan inte lämna en garanterad svars- eller lösningstid. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och på befintlig plats. Vi lämnar inga garantier för Tjänsten vad gäller exempelvis störningsfri drift, att den är fri från fel eller att den har full funktionalitet. 

5. Vad händer om Tjänsten ändras?

Vi förbehåller oss rätten att förändra, revidera, modifiera eller ta bort (permanent eller tillfälligt) delar av eller all funktionalitet eller omfattning av Tjänsten (“Uppdatering”), när som helst och efter eget gottfinnande. Efter att en sådan Uppdatering ägt rum ska innebörden av termen ”Tjänsten” uppdateras per automatik och utan vidare åtgärder från någon av parterna, så att en sådan Uppdatering återspeglas och inkluderas. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort eller stänga av (permanent eller tillfälligt) Tjänsten efter eget gottfinnande och efter rimlig förvarning, och ska då inte hållas ansvariga för eventuella kostnader eller skador som följer därav. Vi skall dock i så fall återbetala de Avgifter som du erlagt i förskott, motsvarande återstående del av innevarande avtalsperiod för vilken Tjänsten inte är tillgänglig.

6. Hur betalar jag Avgifterna?

Du erlägger avgifterna för tillgång till och användning av Tjänsten (“Avgifterna”) så som anges på webbsidan. Vi debiterar Avgifterna månatligen eller en gång per kalenderår, beroende på den abonnemangstyp som du har valt via ditt Konto (definierad i sektion 7, nedan). Om vi av någon anledning inte emottar din betalning förbehåller vi oss rätten att nedgradera ditt abonnemang till gratisversionen av Tjänsten eller att stänga av dig från användning av Tjänsten, utan att hållas ansvariga för eventuella kostnader eller skador som följer därav. Avgifterna varierar beroende på den typ av LMS-lösning som du har valt. Du har möjlighet att uppgradera din valda lösning när som helst via ditt Konto, varefter vi kommer att debitera de tillkommande Avgifterna för uppgraderingen. Du har även möjlighet att nedgradera ditt abonnemang. I händelse av detta fall kommer Avgifterna minskas med motsvarande belopp från och med nästkommande månad om du har ett månadsabonnemang eller vid nästa årsskifte om du har ett årsabonnemang. Du ansvarar för alla typer av skatter som är kopplade till din användning av Tjänsten, exempelvis omsättnings- och punktskatter och moms, utöver de skatter som relaterar till dina nettoinkomster. Vi förbehåller oss rätten att öka Avgifterna i rimlig omfattning (och belasta ditt betalkort med de ökade Avgifterna) förutsatt att vi underrättat dig om detta trettio (30) dagar innan.

7. Var finns Tjänsten och hur får man tillgång till den?

 1. Tjänstens placering och tillgång. Tjänsten kommer att hostas på en eller flera servrar som ägs eller används av oss. Tjänsten nås av dig och dina Deltagare på distans via internet.
 2. Ditt Konto. För att få tillgång till Tjänsten behöver du registrera ett konto hos oss (”Konto”). Du kommer att behöva ange ett unikt användarnamn och lösenord (”Inloggningsuppgifterna”). Inloggningsuppgifterna är personliga och får endast användas av dig. Du ansvarar för att Inloggningsuppgifterna hålls konfidentiella och säkra.
 3. Deltagares tillgång. På Tjänstens dashboard kan du ange om man som Deltagare behöver registrera ett konto (“Deltagarkonto”) för att få tillgång till ditt Material. I så fall kommer man som Deltagare behöver ange en e-postadress och/eller (användar)namn och/eller lösenord (“Deltagaruppgifter”). Du ansvarar för att tillse att de Deltagaruppgifter som används av dina Deltagare är korrekta, nyttjas personligen och hålls konfidentiella.
 4. Övervakning. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka tillgång till Tjänsten och, utan att begränsa eventuella lagliga eller avtalsmässiga medel som vi har rätt till, rätten att neka dig eller dina Deltagare tillgång vid brott mot Avtalet så som det beskrivs här.

8. Finns det några villkor eller begränsningar gällande användningen av Tjänsten?

Ja, det finns villkor och begränsningar för användningen av Tjänsterna:

 1. Du tillhandahåller din egen utrustning. Du, så väl som dina Deltagare, skall på egen bekostnad tillhandahålla all hårdvara, internettjänst och annan nödvändig utrustning för att ha tillgång till och använda Tjänsten.
 2. Inga kopior. Tjänsten är skyddad enligt internationell immaterialrättslig lagstiftning, inklusive lagar och fördrag kring upphovsrätt och affärssekretess. Undantaget de fall som eventuell anges i detta avsnitt, får vare sig du, eller någon Deltagare göra kopior av Tjänsten eller tillhörande Material.
 3. Ingen omvänd konstruktion eller liknande. Vare sig du eller någon Deltagare får vare sig orsaka eller tillåta att någon anställd eller tredjepart att modifiera, anpassa, översätta, konstruera omvänt, dekompilera, plocka isär eller skapa härledda verk utifrån Tjänsten utan ett på förhand erhållet tillstånd från Oss, vilket vi förbehåller oss rätten att neka efter eget gottfinnande.
 4. Ingen uthyrning, leasing eller överföring. Det är endast du och dina Deltagare som beviljats tillgång till Tjänsten. Vare sig du, eller någon Deltagare får överföra, leasa, tilldela, hyra ut, sprida, sälja eller på annat sätt tillgängliggöra Tjänsten eller det tillhörande Informationsmaterialet, oavsett om det sker tillfälligt eller på permanent basis, utan ett på förhand erhållet tillstånd från Oss, vilket vi förbehåller oss rätten att neka efter eget gottfinnande. Du har dock tillåtelse att erbjuda tillgång till ditt Material mot erlagd avgift. Innan Tjänsten överförs till en godkänd part skall parten meddela skriftligen att man förbinder sig att följa Avtalet.
 5. Inloggningsuppgifter. Vi skall inte hållas ansvariga för förlust, skadestånd, skada eller annan förpliktelse som kan uppkomma av obehörig användning av Inloggningsuppgifter eller Deltagaruppgifter; detta utan att begränsa andra förbehåll som anges i Avtalet avseende ansvar och förpliktelser. Om Inloggningsuppgifter eller Deltagaruppgifter skulle bli tillgängliga för obehörig part är du ansvarig för att underrätta oss om detta utan dröjsmål, så att ditt eller berörds Deltagares Konto kan inaktiveras och ett nytt användarnamn och lösenord kan tillhandahållas.
 6. Användningssätt. Du är ensam ansvarig för all aktivitet som äger rum inom ramarna för ditt Konto, inklusive dina Deltagares aktiviteter via deras respektive Deltagarkonton. Varken du, eller någon Deltagare har tillstånd att använda Tjänsten i något olagligt eller otillbörligt syfte. När du använder Tjänsten får du inte bryta några gällande lagar, inklusive men inte begränsat till, lagar kring upphovsrätt. Vi förbehåller oss rätten till, men har inga förpliktelser, att ta bort Material och Konto/Deltagarkonto med Material som vi efter eget gottfinnande finner olagligt, kränkande, hotfullt, smädligt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter, mot Avtalet eller mot tillämplig lag.
 7. Licens för exportkontroll. Du försäkrar och garanterar att vare sig du, eller någon av dina Deltagare skall använda Tjänsten på sådant sätt att det krävs att vi, du eller någon av dina Deltagare behöver erhålla en exportlicens från USA, EU eller annan myndighet. Sådan användning inkluderar, men begränsar sig inte till, vapenhantering eller -träning, oavsett om vapnen är biologiska, kemiska, nukleära eller annat eller för annan militär eller nukleär verksamhet.
 8. Användning och lagring. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande blockera ditt Konto, Deltagarkonton eller användningen av Tjänsten via ett Konto/Deltagarkonto om användningen via detta överstiger ett normalt användande, enligt vår bedömning, under en månadsperiod; detta inkluderar, men begränsas inte till, bandbreddsnyttjande, totalt antal uppspelningar och ett maximalt antal samtidiga Deltagare. Vi förbehåller oss även rätten att efter eget gottfinnande blockera ditt Konto eller Deltagarkonton, eller begränsa lagringsutrymmet om använt lagringsutrymme för detta överstiger en normal användning, enligt vår bedömning. Om vi gör detta kommer vi att underrätta dig på rimligt sätt.

9. Blir jag ägare till Tjänsten?

Vi säljer inte Tjänsten till dig, utan beviljar dig bara en rätt till tillgång till och användning av Tjänsten i enlighet med Avtalet. Vi, såväl som våra licensgivare, behåller ägandet av Tjänsten och alla immateriella rättigheter i relation till Tjänsten och till Informationsmaterialet, inklusive men utan begränsning till varje patent, upphovsrätt, affärssekretess, databasrättigheter, varumärken och annan äganderätt samt alla andra rättigheter. Du godkänner härmed att vi får granska din och dina Deltagares användning av Tjänsten med avseende på efterlevnaden av Avtalet, när som helst med rimlig framförhållning. Vi, såväl som våra licensgivare, förbehåller oss alla rättigheter som inte definieras specifikt här i Avtalet.

10. Kan jag skapa och ladda upp vilket Material jag vill?

Du bestämmer själv vilket Material som du skapar och laddar upp med hjälp av Tjänsten. Det är dock ditt ansvar att säkerställa att du har tillåtelse att använda detta Material och att det inte ägs av en annan part som inte givit dig tillstånd att använda det. Det är även ditt ansvar att säkerställa att ditt Material följer angivelserna under användningssätt i sektion 8 punkt (f) ovan.

11. Äger jag uppladdat Material?

Ja, du, eller dina licensgivare äger det Material som du skapar eller laddar upp med hjälp av Tjänsten, tillsammans med upphovsrätten till detta Material. Vi gör inget anspråk på äganderätt vad gäller ditt Material. 

12. Vad gäller för personuppgifter avseende Deltagare och mig själv?

 1. Dina personuppgifter. Vi inhämtar och använder en del av dina personuppgifter (inklusive personligt identifierbar information) för att du ska kunna använda Tjänsten och för att vi ska få insikt i hur Tjänsten används. Vänligen läs igenom vår integritetspolicy för mer information om hur vi använder dina personuppgifter.
 2. Deltagares personuppgifter. När du använder Tjänsten kan du och kommer du sannolikt ladda upp personuppgifter avseende dina Deltagare (”Personuppgifterna”). Du kan välja bland olika typer av information som dina Deltagare behöver ange innan de kan få tillgång till ditt Material. Detta kan exempelvis vara telefonnummer, yrkestitel, kön, födelsedata, gatunamn, postnummer, ort, land eller anställningsnummer.
 3. Ingen känslig information. Du kan också välja att skapa egna frågor. Som svar på frågorna kan dina Deltagare ange Personuppgifter. Du intygar och garanterar att du inte kommer att be dina Deltagare att lämna sådana Personuppgifter som är att anses som tillhörande särskilda kategorier av Personuppgifter eller känsliga Personuppgifter enligt gällande lag. Detta rör exempelvis uppgifter kring hälsa, religiös övertygelse, politiska åsikter, ras, etniskt ursprung, sexualliv eller sexuell läggning, medlemskap i fackförening, brottshistorik, biometrisk data för personlig identifiering, genetisk data. Vi har inte anpassat våra säkerhetsåtgärder till behandlingen av särskilda eller känsliga kategorier av Personuppgifter.
 4. Ditt ansvar. Det är ditt ansvar - och du intygar och garanterar att du kommer – att du kommer att följa gällande lagstiftning avseende Personuppgifter som skapas i eller laddas upp till Tjänsten. Detta inkluderar men begränsas inte till att tillse rättslig grund för lagring av Personuppgifter (så som giltigt inhämtande av samtycke, om så krävs) samt att säkerställa att Deltagare har uppnått minimiålder för inlämnande av sina Personuppgifter.
 5. Förutsättningar för registerförare. I avsnitten nedan förklarar vi hur vi hanterar Deltagares Personuppgifter, på sådant sätt att du kan använda Tjänsten på korrekt sätt. I sektion 12 (b) ovan har vi angivit vilken typ av Personuppgifter som behandlas, och kategorierna av registrerade; och nedan anger vi på vilket sätt som informationen behandlas.  
 6. Behandling enkom för Tjänsten. Vi behandlar endast Personuppgifterna för att du ska kunna nyttja Tjänsten. Vi behandlar inte Personuppgifterna i eget syfte. Vi kommer inte att avslöja eller sälja vidare Personuppgifterna till tredje part. Vi kan dock vara tvingade enligt lag att meddela vissa Personuppgifter på begäran av tredje part eller statlig myndighet i enlighet med gällande lag. I de fall vi skulle ta emot en sådan begäran kommer vi att underrätta dig om detta, under förutsättning att vi inte är förbjudna att underrätta dig enligt gällande lag, utifrån viktiga skäl och allmänhetens intresse.
 7. Vi håller Personuppgifterna konfidentiella. Våra medarbetare som behandlar Personuppgifterna kommer att tillse att Personuppgifterna hålls konfidentiella och kommer endast behandla det utifrån de syften som anges ovan.
 8. Vi håller Personuppgifterna säkra. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Personuppgifterna. Du kan läsa om allt om detta i vårt tekniska och organisatoriska åtgärder. Då säkerhetsåtgärderna uppdateras kontinuerligt kan även dessa tekniska och organisatoriska åtgärder uppdateras emellanåt.
 9. Ditt säkerhetsansvar. Det är ditt ansvar att Inloggningsuppgifter hålls säkra och konfidentiella, eftersom dessa ger tillgång till ditt Konto där Personuppgifter lagras och visas. Om du använder en offentlig dator eller annan utrustning som är tillgänglig för allmänheten, skall du alltid logga ut från ditt Konto innan du lämnar Tjänsten, för att förhindra att andra personer får tillgång till ditt Konto. Det är även ditt ansvar att säkerställa att dina Deltagare förvarar sina Deltagaruppgifter säkert och konfidentiellt eftersom de ger tillgång till deras Personuppgifter. Av denna anledning är det av högsta vikt att du underrättar oss utan dröjsmål om  säkerheten kring ditt Konto eller ett Deltagarkonto äventyrats.
 10. Vad händer vid eventuellt Dataintrång? Om en sådan säkerhetsöverträdelse ägt rum att den lett till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, förändring, otillåten spridning av eller tillgång till Personuppgifterna (“Dataintrång”) kommer vi att underrätta dig om detta inom 48 timmar. På din begäran kommer vi att delge dig relevant information som vi känner till kring detta Dataintrång, för att du om nödvändigt ska kunna delge relevanta myndigheter eller Deltagare.
 11. Vi använder tjänsteleverantörer. För att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig använder vi oss av våra egna tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörerna lagrar personuppgifterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
 12. Vad händer om vi byter eller lägger till en tjänsteleverantör? I det fall vi vill byta eller lägga till en tjänsteleverantör kommer vi att underrätta dig om detta. Du kan invända mot bytet eller tillägget inom sju arbetsdagar efter underrättandet. Om behandlingen av Personuppgifter inte påverkas negativt av ett sådant byte eller tillägg ber vi dig att inte invända mot det, så att vi kan fortsätta att tillhandahålla Tjänsten till dig. Om din eventuella invändning inte inkommer i tid kan vi inte anpassa Tjänsten för dig och på så sätt ta din invändning i beaktning. Du har möjlighet att säga upp Tjänsten inom 14 dagar från din invändning, och vi kommer i sådant fall återbetala de Avgifter som du erlagt i förskott, motsvarande återstående del av innevarande avtalsperiod för vilken Tjänsten inte är tillgänglig.
 13. Hur länge kommer ni behandla och lagra Personuppgifterna? Vi kommer att behandla Personuppgifterna under ditt nyttjande av Tjänsten. Du behöver tillse att du har extraherat och raderat Personuppgifterna från ditt Konto innan du avslutar ditt abonnemang. Om vi skulle blockera ditt Konto på grund av att Avtalet inte efterföljs kommer vi, på inkommen begäran från dig inom 10 dagar efter att ditt Konto blockerats, samt efter att eventuella Avgifter erlagts, förse dig med Personuppgifterna eller, efter eget gottfinnande, låta dig få tillgång till ditt Konto under en period om tre dagar, enkom för att extrahera och radera Personuppgifterna. Om du efter denna tidsrymd inte har raderat Personuppgifterna förbehåller vi oss rätten att ensidigt besluta om att göra detta, förutsatt att vi enligt gällande lag inte är tvungna att fortsätta att lagra viss del av Personuppgifterna.
 14. Vad händer om Deltagare inkommer med fråga eller begäran kring deras Personuppgifter? Genom ditt Konto har du tillgång till dina Personuppgifter. Där kan du ändra dem, ta bort dem, eller spara ner dem som du vill. Om en Deltagare skulle inkomma med en direkt förfrågan eller begäran i relation till de Personuppgifter som lagras hos oss kommer vi att vidarebefordra den till dig, så att du på egen hand kan hantera förfrågan eller begäran. Utifrån ovanstående och den typ av behandling som sker, kommer vi att i rimlig omfattning vara behjälpliga i att svara mot Deltagarens begäran att utöva sina rättigheter i enlighet med gällande personuppgiftslag.
 15. Vilken typ av hjälp kan ni ge för övrigt? Med beaktande av den typ av behandling som sker kommer vi att, i rimlig omfattning, hjälpa dig att uppfylla de skyldigheter som du har beträffande säkerhet, underrättande om Dataintrång, konsekvensbedömning om den personliga integriteten samt med förhandsrådgivning. Utöver detta kommer vi att på din begäran och med rimlig framförhållning att förse dig med den information som är nödvändig för att kontrollera att vi efterlever bestämmelserna här i avsnitt 12. Sådan information utgör Konfidentiell Information i enlighet med definitionen i avsnitt 13, nedan.
 16. Rimliga Avgifter för extra support. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig rimliga Avgifter när vi assisterar dig i en omfattning som överstiger normala supportaktiviteter.
 17. Vilken lag är gällande i er behandling av Personuppgifterna? Härmed godkänner du att det är lagstiftningen i Nederländerna som är gällande vid vår behandling av Personuppgifter.

13. Behöver jag hålla information konfidentiell?

Härmed erkänner du och håller med om att Avtalet och Tjänsten innehåller skyddad information som är vår (“Konfidentiell Information”), och härmed accepterar du att du ska upprätthålla konfidentialiteten hos denna Konfidentiella Information, genom att, som ett minimum, vidta motsvarande åtgärder som du vidtar för att upprätthålla konfidentialiteten hos din egen mest konfidentiella information. Utan hinder av vad som angivits ovan, om en rättslig instans eller annat statligt organ skulle kräva att du lämnar ut sådan Konfidentiell Information, har du tillåtelse att lämna ut sådan Konfidentiell Information förutsatt att du utan dröjsmål först underrättat oss om detta, så att vi får möjlighet att bestrida sådan begäran om utlämning av information.

14. Dina försäkringar och garantier.

Utan att begränsa andra försäkringar och garantier i Avtalet, försäkrar och garanterar du härmed att: (i) du har full befogenhet att ingå Avtalet så som det ska tillämpas å den enhets vägnar som du arbetar, (ii) du inte finns upptagen på någon Restricted Persons List eller Restricted Parties List, enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion, (iii) du vare sig är etablerad i, eller kommer att ha tillgång till och använda Tjänsten från, ett land som är upptaget på en exportkontrolförteckning tillhörande USA, EU eller annan myndighet. Du intygar även att du har nödvändiga kunskaper och kvalifikationer för att använda Tjänsterna på ett kompetent sätt i enlighet med Avtalet.

15. Ditt gottgörande.

Du skall försvara, gottgöra och hålla oss skadeslösa, tillsammans med våra dotterbolag, licensgivare och närstående företag (och deras respektive tjänstemän, chefer, anställda och företrädare) vid alla eventuella anspråk, förluster, skador, förpliktelser, brister, domar, bedömningar, böter, kostnader och andra utgifter (inklusive rimliga kostnader för och arvoden till jurister) som uppkommer ur eller relaterar till (i) (Deltagares) tillgång till Tjänsten, (ii) bruk eller missbruk av Tjänsten (inklusive Material eller annan data eller information som lagrats i Tjänsten eller i fil eller databas som skapats därigenom), (iii) din överträdelse, eller någon av dina tjänstemäns, chefers, anställdas, företrädares och/eller Deltagares överträdelser av gällande lag, så som immaterialrättsliga lagar och integritetslagar, samt (iv) din överträdelse, eller någon av dina tjänstemäns, chefers, anställdas, företrädares och/eller Deltagares överträdelser av någon av bestämmelserna i Avtalet, inklusive men utan begränsning till någon av dina intyganden eller garantier i Avtalet.

16. Friskrivning från garantier. 

Undantaget det som uttryckligen specificeras i Avtalet tillhandahålls Tjänsten (inklusive annat Material) och eventuell support i befintligt skick och efter bästa förmåga (“inspanningsverbintenis”), utan garantier av något slag, vare sig uttryckligen givna, underförstådda eller lagstadgade, inklusive, men inte begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för specifika ändamål och syften, garanti för felfri tillämpning och garanti för att det inte föreligger något intrång. Utan att begränsa de generella formuleringarna i ovanstående, ger vi inga garantier för Tjänstens användning, resultat eller prestanda, att Tjänsten ska vara tillgänglig utan avbrott, felfri eller säker, eller att servrarna som tillgängliggör Tjänsten är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

17. Begränsning av ansvar.

I den utsträckning som medges av gällande lag skall vare sig vi eller någon annan person eller enhet som varit involverade i skapandet, produktionen, driften eller support av Tjänsten bära ansvar (via avtal, skadevållande handling (inklusive försummelse), garanti, produktansvar eller annat rättsmedel) gentemot dig eller annan person eller enhet för direkt, indirekt eller oförutsedd skada, eller följdskada (inklusive men inte begränsat till skada i form av förlust av affärsinkomster eller -vinst, avbrott i affärsverksamheten av någon anledning, förlust av affärskritisk information eller data, skada på anseende, person (oavsett fysisk eller psykisk karaktär, eller båda delar), goodwill, användning, ditt Innehåll, data eller annan obestämd förlust eller överträdelse av gällande integritetslagar som kommer av (i) användningen, missbruket eller förhindrandet att använda Tjänsten; (ii) kostnaden för inköp av ersättningsvaror och Tjänster som följer av varor, data, information eller tjänster som köpts eller erhållits eller mottagna meddelanden eller transaktioner till, genom eller från Tjänsten; (iii) obehörig tillgång till eller förändring av ditt spridande eller din data; (iv) någon tredjeparts yttranden eller uppförande i relation till Tjänsten; (v) upphörandet av något av dina eller dina Deltagares Konton; eller (vi) alla andra frågor som rör Tjänsten eller användningen av den, även i de fall som du blivit informerad om risken för sådana skador. i inga fall ska vårt totala skadeståndsansvar överstiga den totala summa som du erlagt till oss i enlighet med Avtalet. ansvarsbegränsningen som beskrivs i detta avsnitt skall inte gälla för förluster eller skadeståndsansvar som uppkommer från vår sida, på grund av grov oaktsamhet, bedrägeri, avsiktlig försummelse från vår ledning. I ingen händelse skall vi hållas ansvariga för någon skada, undantaget om vi har delgivits en skriftlig underrättelse som specificerar skadan och som ger oss möjlighet till rimlig åtgärdstid på minst två veckor för att åtgärda skadan, och vi inte har åtgärdat skadan i enlighet med denna underrättelse.

18. Hur gör jag för att avsluta Tjänsten?

Du har när som helst möjlighet att avsluta Tjänsten och ta bort ditt Konto via Tjänstens dashboard. Om du väljer att avsluta Tjänsten under pågående abonnemangsperiod kommer vi dock inte att återbetala Avgifterna som du redan betalat in för innevarande period, vilket kan vara en period på en månad eller ett år. Så länge som du inte avslutar Tjänsten innan slutet på innevarande abonnemangsperiod kommer ditt abonnemang förnyas automatiskt med samma abonnemangsperiod (d v s månads- eller årsvis). 

19. Kan ni avsluta Tjänsten och blockera mitt Konto?

Ja. Vi kan avsluta Tjänsten och blockera ditt Konto efter eget gottfinnande, utan förvarning och med omedelbar verkan, utan att vara skyldiga att ersätta skador eller återbetala Avgifterna, förutsatt att:

 1. Du och/eller någon Deltagare brister i uppfyllandet av bestämmelserna i Avtalet, inklusive, men utan begränsning till, skyldigheten att betala Avgifterna och skyldigheten att tillse att bestämmelserna i Avtalet inte överträds av dina Deltagare;
 2. Vi blir varse om att du, eller någon Deltagare olagligen använder Tjänsten för spridning av upphovsrättsskyddat material utan tillstånd, giltigs försvar eller rimlig rätt att göra detta;
 3. Du orsakar eller tillåter överträdelser av avsnitten 3, 7 (b) och (c), 8 eller 14 i Avtalet;
 4. Vi har välgrundade misstankar om att ditt (miss)bruk, och/eller att någon Deltagares (miss)bruk av Tjänsten annars kommer att vara skadligt för våra affärsintressen och/eller för Tjänstens rykte.

20. Vad händer efter att Tjänsten avslutats?

Efter att Tjänsten avslutats (i) skall du snarast möjligt upphöra att använda den och återföra all Konfidentiell information till oss, (ii) undantaget det som specifikt uttrycks här i Avtalet, skall alla rättigheter och licenser som du och dina Deltagare beviljats upphöra automatiskt och utan vidare åtgärder, (iii) har vi rätt att blockera tillgång till och användning av Tjänsten och ditt Konto samt dina Deltagares Konton, och (iv) förfaller alla utestående Avgifter omedelbart till betalning. Du måste säkerställa att du extraherat allt Material via ditt Konto innan du avslutar ditt abonnemang. I det fall vi blockerat ditt Konto kan vi, men är inte skyldiga att, återföra ditt Material till dig.

Efter Tjänstens avslutande, ska avsnitten 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, och 23, tillsammans med alla andra bestämmelser i Avtalet som avses fortsätta att äga giltighet efter Tjänstens avslutande, fortsätta att äga giltighet efter avslutandet, så som tillämpligt i den utsträckning som de förhållanden som beskrivs i dessa avsnitt uppstår efter Avtalets upphörande.

21. Hur skall underrättelser meddelas?

Alla underrättelser som krävs enligt Avtalet eller som ges i relation till Tjänsten skall bedömas vara meddelade den dag som de skickas till dig via e-post eller då de annonserats i Tjänsten. E-postadressen för underrättelser och förfrågningar i relation till Tjänsten skall bedömas vara den e-postadress som du använder för tillgång till ditt Konto. Det är ditt ansvar att uppdatera ditt Konto avseende eventuella förändringar i förhållande till denna e-postadress.

22. Förbudsföreläggande 

Du medger härmed att överträdelser mot avsnitten 3, 7 (b) och (c), 8, och/eller 14 i Avtalet ger upphov till irreparabel skada å vår sida, varvid vi inte kompenseras för skadorna i tillräcklig utsträckning. I enlighet med detta kan vi ansöka om och erhålla förbudsföreläggande mot din eller din Deltagares överträdelse eller hotande överträdelse. Detta, i tillskott till andra rättsliga medel, så som, men inte begränsat till, stämning för upphovsrättsintrång. Vidare erkänner du och lämnar ditt medgivande till att denna bestämmelse är nödvändig för att skydda våra legitima affärsintressen och är rimlig i omfattning och karaktär.

23. Övrigt

   1. Avtalet skall endast styras och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Nederländerna, undantaget dess konfliktlagstiftning.
   2. Du godkänner härmed den exklusiva behörigheten hos domstolarna i Haag i relation till alla tvister som uppkommer ur eller som relaterar till Avtalet samt/eller ur användningen av Tjänsten.
   3. Vid utövandet av någon eller alla våra respektive förpliktelser i enlighet med Avtalet, ska båda parter verka som och ha status som en oberoende uppdragstagare till den andra parten, och ingen part ska verka som eller vara en företrädare för eller anställd hos den andra parten.
   4. I den händelse att någon av bestämmelserna i Avtalet finns vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa ska giltigheten, lagligheten och möjligheten till verkställande avseende övriga bestämmelser  inte påverkas eller begränsas och en giltig, laglig och verkställbar bestämmelse med liknande innehåll och ekonomisk påverkan skall ersätta den befintliga bestämmelsen.
   5. Vi har rätt att ändra Avtalet under din abonnemangsperiod. Vi kommer att underrätta dig om sådana förändringar innan den nya versionen av Avtalet träder i kraft. Fram till det datum då den nya versionen träder i kraft har du möjlighet att invända mot ändringarna. Om du invänder mot ändringarna kan vi efter eget gottfinnande besluta om att fortsätta att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med det gamla Avtalet eller låta dig avsluta Tjänsten.
   6. Bestämmelserna i Avtalet skall läsas och förstås i enlighet med deras rätta betydelse, och inte strikt för eller emot någon par, oavsett vilken part som må ha tagit fram Avtalet eller någon specifik bestämmelse i Avtalet. Rubrikerna är att användas för att öka läsbarheten och ska vare sig definiera eller påverka innebörden eller tolkningen av formuleringarna.
   7. En avsägelse från rätten att genomdriva någon bestämmelse i Avtalet skall inte vara gällande om detta inte kommunicerats skriftligen och signerats av den part som avsäger sig rätten till att genomdriva bestämmelsen. I det fall någon av parterna, vid ett eller flera tillfällen, inte genomdriver någon bestämmelse i Avtalet ska detta inte tolkas som en avsägelse från dessa villkor, försäkringar, eller bestämmelser i denna Licens, och båda parters förpliktelser ska fortsatt gälla i dess fulla omfattning och kraft.
   8. Avtalet skall vara bindande för ingående parter, deras efterträdare och godkända företrädare. Du har inte rätt att överlåta rättigheterna och skyldigheterna under Avtalet, eller någon del av det, till tredje part utan vårt på förhand givna, uttryckliga och skriftliga godkännande. Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter under Avtalet till partnerföretag eller part som övertar vår verksamhet.
   9. Om du inte är verksam i Nederländerna, godkänner du att artiklarna 6:232, 234 och 235 (1) och (3) av den nederländska civillagen (“Burgerlijk Wetboek”) är gällande. Dessa artiklar avser det sätt som Avtalet görs tillgängligt och godkänns i en online-miljö.
   10. Du godkänner att artiklarna 6:227b och 6:227c i den nederländska civillagen inte är gällande i den utsträckning som det är möjligt att frångå bestämmelserna i dem. Dessa artiklar avser det sätt som elektroniska avtal ingås och vilken information som måste lämnas avseende detta.

 

Datum

Ändring

13 januari 2022

Tog bort privacy shield och dataöverföringar utanför EES.

13 januari 2022

Vi bytte vårt företagsnamn från Quizwork till Easy LMS.

 

Kom igång idag!

Joina nästan 1 miljon deltagare och prova vårt fantastiska verktyg.

Starta din gratis provperiod idag