Allmänna villkor

Du kan ladda ner dessa allmänna villkor här (engelska).

1. Vad används dessa villkor för?

Dessa villkor ("Villkoren", "Allmänna villkoren", "Användarvillkor") är ett juridiskt avtal mellan den person eller enhet som registrerar sig för att få tillgång till vår LMS-tjänst ("du", "din", "Klienten" eller "Kunden") och Easy LMS B.V. ("Easy LMS", "oss" eller "vi").

Dessa Villkor reglerar våra respektive rättigheter och skyldigheter med avseende på din åtkomst och användning samt support av online learning management system ("Tjänsten") och tillhörande elektronisk dokumentation ("Materialet").

Om du är en företagsanvändare som ger sina kunder tillgång till Tjänsten, gäller dessa Villkor även för dessa kunder och deras administratörer (även "Klienter", "Kunder" och "du"). Det är ditt ansvar att se till att dina Kunder följer dessa Villkor. På vår begäran måste du, på egen bekostnad, genomdriva dessa Villkor mot dina Kunder som bryter mot dem.

2. Vilka regler gäller för Deltagare?

Deltagare (definierade i avsnitt 3 nedan) måste också följa dessa Villkor, i den mån de avser deras tillgång till och användning av Tjänsten. Det är uteslutande ditt ansvar att se till att Deltagarna följer dessa bestämmelser. På vår begäran måste du, på egen bekostnad, genomdriva dessa bestämmelser mot Deltagare som bryter mot dem.

3. Vad består Tjänsten av?

Med förbehåll för bestämmelserna i dessa Villkor och din betalning av Avgifterna i enlighet med avsnitt 6 nedan, ger vi dig den icke-exklusiva, icke-överförbara, begränsade rätten att på distans komma åt och använda Tjänsten endast för dina egna affärsändamål - dessa affärsändamål inkluderar också att låta dina Kunder komma åt och använda Tjänsten för sina egna affärsändamål, men de utesluter kommersiellt utnyttjande av Tjänsten. Vi ger dig härmed också rätt att låta dina deltagare ("Deltagare") få distansåtkomst till och använda det innehåll (t.ex. Kurser, Prov, Bedömningar, Frågesporter) som du har skapat och/eller laddat upp genom din användning av Tjänsten ("Innehåll", "Content"). Termen "Innehåll" inkluderar även meddelanden eller annat innehåll som du överför med hjälp av Tjänsten. Vi ger dig inte (i) någon rätt att ge andra personer eller enheter än Deltagare och (andra) administratörer inom en Kunds organisation rätt att komma åt och använda Tjänsten, (ii) någon rätt för dig att få tillgång till och använda Tjänsten utanför dina egna affärssyften (vilket kan bestå i att göra Innehåll tillgängligt för dina Kunder och deras Deltagare). Tjänsten stödjer moderna versioner av alla vanliga webbläsare.

4. Vad gör jag vid problem eller frågor?

Om du upplever problem med Tjänsten, eller om du har frågor om Tjänsten, kan du kontakta oss via hjälpfunktionen i Tjänstens instrumentpanel eller via e-post. Du kan inte kontakta oss via telefon. Vi svarar på dina meddelanden under vardagar, med undantag för nationella helgdagar i Nederländerna, mellan 09:00 och 22:00 CET. Vi kommer att försöka svara på ditt meddelande så snart vi kan, men vi kan inte ge några svarstider eller ledtider. Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick", "där den är". Vi lämnar inga garantier avseende Tjänsten, t.ex. att den aldrig blir avbruten, att den är felfri eller att den har full funktionalitet.

5. Vad händer om Tjänsten ändras?

Vi kan ändra, revidera, modifiera eller ta bort (antingen permanent eller tillfälligt) en del av eller hela Tjänstens funktionalitet eller omfattning när som helst efter eget gottfinnande (en "Uppdatering"). Efter en sådan Uppdatering ska definitionen av termen "Tjänst" automatiskt ändras utan någon ytterligare åtgärd från någon av parterna för att inkludera en sådan Uppdatering. Vi kan också radera eller avbryta (antingen permanent eller tillfälligt) Tjänsten efter eget gottfinnande efter rimlig underrättelse, utan att vara ansvariga för några kostnader eller skador. Vi skall dock i sådant fall återbetala de Avgifter som du har betalat i förskott, för den återstående abonnemangsperioden under vilken Tjänsten är nedlagd.

6. Hur betalar jag Avgifterna?

Du betalar de avgifter för åtkomst och användning av Tjänsten ("Avgifter") som anges på webbplatsen. Vi tar ut Avgifterna varje månad eller varje kalenderår, beroende på vilken prenumeration du väljer via ditt Konto (termen Konto definieras i avsnitt 7 nedan). Om vi av någon anledning inte kan erhålla betalningen förbehåller vi oss rätten att nedgradera din prenumeration till gratisversionen av Tjänsten eller blockera din åtkomst till och användning av Tjänsten, utan att vara ansvariga för några kostnader eller skador. Avgifterna varierar beroende på vilken typ av LMS-lösning du har valt. Du kan när som helst uppgradera den valda lösningen via ditt Konto, varefter vi kommer att ta ut de extra Avgifterna för uppgraderingen. Du kan också nedgradera prenumerationen. I det fallet, om du har en månatlig prenumeration, kommer vi att sänka avgifterna i motsvarande grad under nästa månad, och om du har en årlig prenumeration, kommer vi att sänka avgifterna i motsvarande grad från början av nästa år. Du är ansvarig för all försäljning, punktskatt, moms och alla andra skatter som är förknippade med din användning av Tjänsten, förutom skatter på vår nettoinkomst. Vi kan rimligen höja Avgifterna (och fakturera ditt kreditkort för sådana höjda Avgifter) efter trettio (30) dagars förhandsmeddelande till dig.

7. Var finns Tjänsten och hur får man tillgång till den?

 1. Tjänstens placering och tillgång. Tjänsten finns på en eller flera servrar som antingen ägs eller används av oss och är tillgänglig för dig och Deltagarna via Internet.

 2. Ditt Konto. För att få tillgång till Tjänsten måste du registrera ett konto hos oss ("Konto"). Du måste ange ett unikt användarnamn och lösenord ("Kontoåtkomstinformation"). Kontoåtkomstinformationen är strikt personlig och är endast avsedd för ditt bruk. Du är ansvarig för att hålla kontoåtkomstinformationen konfidentiell och säker.

 3. Åtkomst för deltagare. I Tjänstens instrumentpanel kan du ange om Deltagarna måste registrera ett Konto ("Deltagarkonto") för att få tillgång till Innehållet. I så fall måste Deltagaren ange en e-postadress och/eller (användar)namn och/eller lösenord ("Deltagarens åtkomstinformation"). Det är ditt ansvar att se till att Deltagarna använder rätt Deltagarens åtkomstinformation och att de håller denna konfidentiell och strikt personlig.

 4. Rätten att vägra. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, neka registrering av ett Konto eller Deltagarkonto (t.ex. på grund av att Kunden eller Deltagaren inte matchar vår målgrupp). I så fall kommer vi inte eller inte längre att tillhandahålla Tjänsten till dig och avsluta ditt Konto, utan att vara skyldiga att betala några kostnader eller skadestånd. Vi kommer att återbetala de Avgifter som du har betalat i förskott, i förhållande till den användning du har gjort av Tjänsten fram till tidpunkten för uppsägningen.

 5. Monitorering. Vi har rätt men inte skyldighet att övervaka åtkomsten till Tjänsten och, utan att begränsa eventuella åtgärder som vi kan ha härunder eller enligt lag, kan vi neka åtkomst till dig eller någon Deltagare som bryter mot dessa Villkor.

8. Finns det några villkor eller begränsningar för användningen av Tjänsten?

Ja, det finns villkor för och begränsningar av användningen av Tjänsten:

 1. Du tillhandahåller din egen utrustning.Du och dina Deltagare ska på egen bekostnad tillhandahålla all maskinvara, programvara (inklusive webbläsare) och internettjänst och annat som krävs för åtkomst till och användning av Tjänsten.

 2. Inga kopior.Tjänsten skyddas av internationella immaterialrättsliga lagar, inklusive lagar och avtal om upphovsrätt och affärshemligheter. Om inte annat anges i detta avsnitt får varken du eller någon Deltagare göra kopior av Tjänsten eller medföljande Material.

 3. Ingen omvänd konstruktion eller liknande.Varken du eller någon deltagare får, eller orsaka eller tillåta någon av dina anställda eller någon tredje part att modifiera, anpassa, översätta, bakåtkompilera, demontera, översätta eller skapa härledda verk baserade på tjänsten utan vårt i förväg skriftliga medgivande, vilket vi kan neka efter eget gottfinnande.

 4. Ingen uthyrning, leasing eller överföring. Åtkomst till Tjänsten beviljas endast dig och dina Deltagare. Varken du eller någon Deltagare får överföra, leasa, tilldela, hyra, distribuera, sälja eller på annat sätt förfoga över Tjänsten, inklusive något av Materialet, på tillfällig eller permanent basis utan vårt föregående skriftliga medgivande, vilket vi kan vägra att ge efter eget gottfinnande. Du får dock erbjuda Innehållet till Deltagare mot betalning av en avgift, oavsett om denna avgift betalas av Deltagaren eller av din egen kund. Innan Tjänsten överförs till en auktoriserad mottagare ska mottagaren skriftligen samtycka till att vara bunden av alla dessa Villkor.

 5. Åtkomstinformation.Vi ansvarar inte för förluster, anspråk, skadestånd eller annat ansvar som kan uppstå till följd av obehörig användning av någon kontoåtkomstinformation eller deltagaråtkomstinformation; detta gäller utan att begränsa någon annan bestämmelse i dessa villkor gällande ansvar. Om någon Kontoåtkomstinformation eller Deltagaråtkomstinformation äventyras är det ditt ansvar att meddela oss om detta omedelbart, så att Kontot och/eller Deltagarkontot kan avaktiveras och ett nytt användarnamn och lösenord kan tillhandahållas.

 6. Användningssätt.Du är ensam ansvarig för all aktivitet som sker under ditt Konto, inklusive aktiviteter som utförs av andra administratörer (t.ex. hos dina kunder eller din egen organisation) som du har auktoriserat för ett Konto och inklusive Deltagarnas aktiviteter genom Deltagarnas Konton. Ingen får använda Tjänsten för något olagligt eller obehörigt ändamål. Du får inte, vid användning av Tjänsten, bryta mot någon tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar och skadeståndslagar, eller använda den på något sätt som är eller kan vara skadligt för vårt och/eller Tjänstens rykte eller i strid med dessa Allmänna villkor. Detta inkluderar utan begränsning Innehåll eller aktiviteter som är olagliga, stötande, hotfulla, ärekränkande, förtalande, pornografiska, diskriminerande, olämpliga, politiskt känsliga, desinformerande, obscena eller på annat sätt anstötliga eller i strid med någon parts immateriella rättigheter, dessa Villkor eller tillämplig lag. Du får inte använda Tjänsten för att skicka oönskade meddelanden till någon, oavsett om detta är tillåtet enligt tillämplig lag eller inte.

 7. Nedtagning. Du accepterar och bekräftar att vi kan, men inte har någon skyldighet att, ta bort innehåll och tillfälligt eller permanent inaktivera konton som innehåller innehåll eller som avser aktiviteter som vi efter eget gottfinnande bedömer bryter mot ovanstående bestämmelse om användningssätt, med eller utan föregående meddelande och utöver alla våra andra rättigheter.

 8. Licens för exportkontroll. Du intygar och garanterar att varken du eller någon deltagare ska använda tjänsten på något sätt som skulle kräva att antingen vi, du eller deltagaren erhåller en licens för exportkontroll, vare sig från en amerikansk, europeisk eller annan myndighet. Sådan användning inkluderar utan begränsning utbildning eller användning för vapen, vare sig biologiska, kemiska, nukleära eller andra och för alla andra militära eller nukleära anordningar.

 9. Användning och lagring. Vi kan, efter eget gottfinnande, stänga av eller inaktivera ett konto eller deltagarkonto eller användning av tjänsten via kontot om ett sådant kontos användning överstiger den genomsnittliga användningen, enligt vår bedömning, under en månadsperiod; detta inkluderar utan begränsning bandbreddsanvändning, totalt antal spelningar och ett maximalt antal samtidiga deltagare enligt vår bedömning. Vi kan också, efter eget gottfinnande, stänga av eller inaktivera ett konto eller deltagarkonto eller begränsa lagringskapaciteten med avseende på ett sådant konto om din lagring överstiger genomsnittlig användning (enligt vår bedömning). Om vi gör det kommer vi att ge dig ett lämpligt meddelande.

9. Får jag äganderätt till Tjänsten?

Vi säljer inte Tjänsten till dig, utan ger dig endast rätt att få tillgång till och använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor. Vi, liksom våra licensgivare, behåller äganderätten till Tjänsten och alla immateriella rättigheter i Tjänsten och Materialet, inklusive utan begränsning alla patent, upphovsrätter, affärshemligheter, databasrättigheter, varumärken och alla andra äganderätter och andra rättigheter. Du samtycker till att vi kan granska din och Deltagarnas användning av Tjänsten för efterlevnad av dessa Allmänna villkor när som helst, efter rimligt varsel. Vi, liksom våra licensgivare, förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt dessa Villkor.

10. Kan jag skapa och ladda upp vilket Innehåll jag vill?

Du bestämmer själv vilket Innehåll du skapar och laddar upp med hjälp av vår Tjänst. Det är dock ditt ansvar att se till att du har rätt att använda Innehållet och att det inte ägs av någon annan part som inte har gett dig tillstånd att använda det. Det är också ditt ansvar att se till att Innehållet överensstämmer med dessa Villkor, inklusive det användningssätt som anges i avsnitt 8 (f) ovan.

11. Äger jag Innehållet?

Ja, du eller dina licensgivare äger det Innehåll som du skapar eller laddar upp med hjälp av Tjänsten, liksom alla immateriella rättigheter i förhållande till sådant Innehåll. Vi gör inte anspråk på någon äganderätt till ditt Innehåll.

12. Vad händer med deltagarnas personuppgifter och mina?

 1. Dina personuppgifter. Vi samlar in och använder vissa av dina personuppgifter (inklusive personligt identifierbar information) för att du ska kunna använda Tjänsten och för att vi ska kunna få insikt i hur Tjänsten används. Läs vår integritetspolicy för mer information om hur vi använder dina personuppgifter.

 2. Deltagares personuppgifter. När du använder vår Tjänst kan du och Deltagarna skapa och ladda upp Deltagarnas personuppgifter ("Personuppgifterna"). Vårt Personuppgiftsbiträdesavtal gäller för dessa Personuppgifter. Personuppgiftsbiträdesavtalet utgör en integrerad del av dessa Villkor och avtalet med våra Kunder. Genom att godkänna dessa Villkor godkänner våra Kunder även bestämmelserna i Personuppgiftsbiträdesavtalet.

13. Behöver jag hålla information konfidentiell?

Du bekräftar och samtycker till att dessa villkor och tjänsten innehåller vår äganderättsligt skyddade information ("Konfidentiell information"), och du samtycker härmed till att upprätthålla sekretessen för den Konfidentiella informationen med minst lika stor omsorg som du använder för att upprätthålla sekretessen för din egen mest konfidentiella information. Oaktat det föregående, om du är skyldig enligt ett giltigt beslut från en domstol eller annan myndighet att lämna ut Konfidentiell information, får du lämna ut sådan Konfidentiell information förutsatt att du först meddelar oss om detta så att vi får möjlighet att söka skydd från ett sådant beslut om utlämnande.

14. Dina representationer och garantier.

Utan att begränsa andra representationer och garantier i dessa Allmänna villkor, representerar och garanterar du för oss att: (i) du har full befogenhet och behörighet att ingå dessa Villkor på uppdrag av den enhet du arbetar för, i förekommande fall, (ii) du inte är listad på någon lista över begränsade personer eller parter, under någon jurisdiktion, (iii) du inte är etablerad i, och inte heller kommer att komma åt och använda Tjänsten från ett land på en amerikansk, EU- eller annan myndighets exportkontrollista, (iv) du har nödvändiga kunskaper och kvalifikationer för att kompetent använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor.

15. Din skadeståndsskyldighet.

Du ska försvara, gottgöra och hålla oss och våra dotterbolag, licensgivare och närstående bolag (och deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och ombud) skadeslösa mot alla krav, förluster, skador, skulder, brister, domar, bedömningar, böter, kostnader och andra utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader) som uppstår från eller i samband med (i) (Deltagares) åtkomst till Tjänsten, (ii) (Deltagares) användning eller missbruk av Tjänsten (inklusive innehåll och andra data eller information som matas in i Tjänsten eller filer eller databas som skapas därmed), (iii) ditt brott, eller någon av dina tjänstemäns, styrelseledamöters, anställdas, ombuds och/eller Deltagares brott mot tillämpliga lagar, såsom immaterialrättsliga lagar och sekretesslagar och (iv) ditt brott, eller någon av dina tjänstemäns, styrelseledamöters, anställdas, ombuds och/eller Deltagares brott mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor, inklusive men inte begränsat till någon av dina utfästelser och garantier i dessa Villkor.

16. Friskrivning från garantier. 

Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor tillhandahålls tjänsten (inklusive material) och all support "i befintligt skick" och "efter bästa förmåga" ("Inspanningsverbintenis") utan garanti av något slag, uttrycklig, underförstådd eller lagstadgad, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte eller användning och alla garantier om felfri applikation eller icke-intrång. Utan att begränsa det föregående garanterar vi inte användningen, resultaten eller prestandan av tjänsten, att tjänsten kommer att vara oavbruten, felfri eller säker, eller att den eller de servrar som gör tjänsten tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

17. Begränsning av ansvar.

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar ska varken vi eller någon annan person eller enhet som har varit inblandad i skapandet, produktionen, driften eller supporten av Tjänsten vara ansvarig (vare sig i avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), garanti, produktansvar eller annan orsak till handling) gentemot dig eller någon annan person eller enhet för direkta, indirekta, följdskador eller tillfälliga skador, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av affärsintäkter eller vinster, avbrott i verksamheten av någon anledning, förlust av affärsinformation eller data, skada på rykte, personskada (vare sig fysisk eller psykisk eller båda), goodwill, användning, ditt innehåll, data eller andra immateriella förluster eller brott mot tillämpliga sekretesslagar som uppstår till följd av (i) användning, missbruk eller oförmåga att använda tjänsten, (ii) kostnaden för upphandling av ersättningsvaror och tjänster till följd av varor, data, information eller tjänster som köpts eller erhållits eller meddelanden mottagits eller översättningar som ingåtts via eller från tjänsten, (iii) obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data; (iv) tredje parts uttalanden eller beteende i tjänsten, (v) uppsägning av något av dina eller deltagarnas konton, eller (vi) någon annan fråga som rör tjänsten eller dess användning, även om du har informerats om möjligheten till sådana skador. Under inga omständigheter ska vårt hela ansvar överstiga det totala belopp som du betalat till oss. Den ansvarsbegränsning som anges i detta avsnitt ska inte gälla för förluster eller ansvar som uppstår för vår del på grund av grov vårdslöshet, bedrägeri eller avsiktlig försummelse av vår ledning (som aldrig kan hållas personligen ansvarig). Vi ska under inga omständigheter vara ansvariga för någon skada om vi inte har delgivits ett skriftligt meddelande om försummelse, där försummelsen beskrivs i detalj och ger oss en rimlig tidsfrist på minst två veckor för att åtgärda försummelsen, och vi inte har åtgärdat försummelsen inom en sådan tidsfrist.

18. Hur kan jag säga upp Tjänsten?

Du kan när som helst välja att avsluta Tjänsten och ta bort ditt Konto i Tjänstens kontrollpanel. Om du säger upp Tjänsten under prenumerationsperioden kommer vi dock inte att återbetala de avgifter som redan betalats för den perioden, som kan vara en månads- eller årsperiod. Så länge du inte säger upp Tjänsten före utgången av din prenumerationsperiod kommer din prenumeration automatiskt att förnyas för samma prenumerationsperiod (dvs. månadsvis eller årsvis).

19. Kan ni stänga av, avsluta Tjänsten och spärra mitt Konto?

Ja, det kan vi. Vi kan efter eget gottfinnande omedelbart stänga av eller avsluta Tjänsten och spärra ditt Konto utan föregående meddelande och utan att vara skyldiga att betala skadestånd eller återbetala några Avgifter, om:

 1. Du och/eller en Deltagare underlåter att följa någon bestämmelse i dessa Villkor, inklusive men inte begränsat till skyldigheterna att betala Avgifter och skyldigheten att verkställa dessa Villkor mot Deltagare som bryter mot dem;

 2. En statlig myndighet beordrar oss att avbryta eller säga upp tillhandahållandet av Tjänsterna till dig eller avtalet med dig;

 3. Vi blir medvetna om att du eller en Deltagare olagligt överför upphovsrättsskyddat material via Tjänsten utan licens, giltigt försvar eller rätt till rättvis användning för att göra det;

 4. Du orsakar eller tillåter brott mot avsnitt 3, 7 (b) eller (c), 8 eller 14 i dessa Allmänna Villkor;

 5. Du ansöker om konkursskydd, eller detta begärs av en tredje part;

 6. Du ansöker om eller beviljas betalningsanstånd;

 7. Du ansöker om insolvens eller liknande förfarande enligt tillämplig lag, eller att en konkursförvaltare utses för dig;

 8. Du upphör att bedriva din verksamhet.

 9. Vi har välgrundade skäl att tro att din (felaktiga) användning, och/eller en Deltagares (felaktiga) användning av Tjänsten på annat sätt kommer att skada våra affärsintressen och/eller Tjänstens rykte.

20. Vad händer efter uppsägning av Tjänsten?

Efter uppsägning av Tjänsten ska (i) du så snart som möjligt upphöra att använda och återlämna all Konfidentiell information till oss, (ii) om inte annat särskilt anges i dessa Villkor ska alla rättigheter och licenser som beviljas dig och Deltagarna härunder automatiskt upphöra utan ytterligare åtgärder, (iii) vi har rätt att blockera åtkomst och användning av Tjänsten och Kontot och Deltagarkontona, och (iv) alla belopp som ska betalas blir omedelbart förfallna till betalning. Du måste säkerställa att du har extraherat allt Innehåll via ditt Konto innan du avslutar din prenumeration. Om vi blockerar ditt Konto kommer vi att returnera Innehållet till dig på din begäran, som ska göras inom tio (10) dagar efter att vi har blockerat ditt Konto, under förutsättning att alla utestående Avgifter har betalats. Vi kommer sedan att ge dig tillgång till ditt Konto under en period om tre (3) dagar enbart för att extrahera och radera Innehållet. Om Innehållet inte har raderats efter dessa perioder förbehåller vi oss rätten att ensidigt göra det.

Efter uppsägning kommer avsnitten 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 och 23 och alla andra bestämmelser i dessa Villkor som är avsedda att kvarstå efter uppsägning av Tjänsten att kvarstå, i tillämpliga fall i den utsträckning som de omständigheter som beskrivs i dessa avsnitt uppstår efter avtalet.

21. Hur måste notiser tillhandahållas?

Alla meddelanden och underrättelser som krävs enligt dessa Villkor eller som lämnas i samband med Tjänsten ska anses ha lämnats från och med den dag de skickas till dig via e-post eller publiceras i Tjänsten. Den registrerade e-postadressen för meddelanden och förfrågningar i samband med Tjänsten ska anses vara den e-postadress som du använder för att komma åt ditt Konto. Det är ditt ansvar att uppdatera eventuella ändringar av den e-postadressen i ditt konto.

22. Förbudsföreläggande 

Du bekräftar att brott mot en bestämmelse i dessa Villkor och i synnerhet avsnitt 3, 7 (b) och (c), 8, och/eller 14 i dessa Villkor kommer att ge upphov till oreparerbar skada för oss och lämna oss otillräckligt kompenserade i skadestånd. Följaktligen kan vi söka och erhålla förbudsföreläggande mot din eller en deltagares överträdelse eller hot om överträdelse, utöver andra rättsliga åtgärder, såsom men inte begränsat till stämning för upphovsrättsintrång. Du bekräftar och samtycker vidare till att denna bestämmelse är nödvändig för att skydda våra legitima affärsintressen och är rimlig i omfattning och natur.

23. Övrigt

a) Dessa villkor ska uteslutande regleras och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Nederländerna, exklusive dess konfliktlagar (dock, i förekommande fall, utan att påverka lagstadgade tvingande lagbestämmelser).

b) Du samtycker härmed till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolarna i Haag, Nederländerna i samband med alla tvister som uppstår ur eller i samband med dessa villkor och/eller användningen av tjänsten (dock, i förekommande fall, utan att påverka lagstadgade tvingande lagbestämmelser).

c) När vi utför något och/eller alla våra respektive åtaganden enligt dessa Villkor ska vi var och en agera som och ha status som en oberoende entreprenör till den andra parten, och ingen av parterna ska agera som eller vara en agent eller anställd till den andra parten.

d) Om någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor befinns vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, ska giltigheten, lagligheten och genomförbarheten av övriga bestämmelser inte på något sätt påverkas eller försämras och en giltig, laglig och genomförbar bestämmelse med liknande avsikt och ekonomisk inverkan ska ersätta den.

e) Vi kan ändra dessa Allmänna villkor under din abonnemangsperiod. Vi kommer i god tid (i enlighet med tillämplig lag) att meddela dig om väsentliga ändringar före startdatumet för den nya versionen av Villkoren. Fram till detta startdatum, om ändringarna inte är lagstadgade eller görs för att hantera säkerhetshot, har du möjlighet att invända mot ändringarna. Om du gör denna invändning kan vi efter eget gottfinnande besluta att fortsätta Tjänsten i enlighet med de gamla Villkoren eller tillåta dig att säga upp Tjänsten.

f) Bestämmelserna i dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med deras rimliga innebörd, och inte strikt för eller emot någon part, oavsett vilken part som kan ha utarbetat dessa villkor eller någon specifik bestämmelse i dessa villkor. De rubriker som används är till för att underlätta läsningen och definierar eller påverkar inte innebörden eller tolkningen av ordalydelsen.

g) Undantag från någon bestämmelse i dessa Villkor skall inte vara giltig om den inte är skriftlig och undertecknad av den part mot vilken den skall tillämpas. Om en part underlåter att i ett eller flera fall kräva att något av dessa villkor skall uppfyllas, skall detta inte tolkas som ett avstående från framtida uppfyllande av något av villkoren i denna licens, och varje parts skyldigheter med avseende på detta skall fortsätta att gälla fullt ut.

h) Dessa villkor ska vara bindande för parterna och deras efterträdare och tillåtna överlåtare. Du får inte överlåta de rättigheter och skyldigheter som följer av användningen av tjänsten eller dessa villkor, eller någon del därav, till någon tredje part utan vårt uttryckliga föregående skriftliga medgivande. Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till ett dotterbolag eller till en efterträdare till vår verksamhet.

i) Om du inte är etablerad i Nederländerna godkänner du att artiklarna 6:232, 234 (1) jo 6:230c, och 235 (1) och (3) i den nederländska civillagen ("Burgerlijk Wetboek") gäller. Dessa artiklar avser det sätt på vilket dessa Villkor görs tillgängliga och godkänns i en onlinemiljö.

j) Du samtycker till att artiklarna 6:227b och 6:227c i den nederländska civillagen inte gäller, i den mån det är möjligt att avvika från dessa bestämmelser. Dessa artiklar avser det sätt på vilket elektroniska avtal ingås och den information som måste tillhandahållas i samband med detta.

Datum

Ändring

13 januari 2022

Tog bort privacy shield och dataöverföringar utanför EES.

13 januari 2022

Vi bytte vårt företagsnamn från Quizwork till Easy LMS.

Datum

Ändring

13 januari 2022

Tog bort integritetsskyddet och dataöverföringar till länder utanför EES.

13 januari 2022

Ändrade vårt företagsnamn från Quizworks till Easy LMS.

8 februari 2024

Bytte ut formulering från artikel 12 (e)-(q) om Easy-LMS som personuppgiftsbiträde mot Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Lade till Personuppgiftsbiträdesavtal

Kom igång idag!

Joina nästan 1 miljon deltagare och prova vårt fantastiska verktyg.

Starta din gratis provperiod idag