Olika typer av bedömningar - och hur du kan använda dem!

Bedömningar kan vara diagnostiska, formativa, summativa och normrefererade. När du börjar jobba som utbildare kan allt kännas överväldigande, men oroa dig inte! En bedömning är helt enkelt ett verktyg som hjälper oss att förstå vad vår utbildningsgrupp är bra på och vad de kan behöva hjälp med.

Caroline
Content manager & HR-officer
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 6 minutes

Huvudpoängen med en bedömning är att ta reda på vilka styrkor och svagheter som din grupp har, så att du kan anpassa din utbildning efter dem. På så sätt kan du tillhandahålla lärinnehåll som passar varje grupp, vilket gör din utbildning mer effektiv. Vi hjälper dig att navigera vilka bedömningar som kan vara användbara för dig!

Tre typer av bedömningar

Som utbildare kan du fokusera på tre huvudsakliga typer av bedömningar:

  1. Pedagogiska bedömningar
  2. Psykologiska bedömningar
  3. Subjektiva och objektiva bedömningar

Pedagogiska bedömningar

Pedagogiska bedömningar omfattar en rad metoder och verktyg som används för att mäta och utvärdera deltagares inlärning och prestanda. Det kan vara formella tester, frågesporter, bedömningsuppgifter, projekt, observationer och andra sätt att värdera deltagarnas förståelse och förmåga. Det yttersta målet är att mäta vad deltagarna har lärt sig och kommer ihåg från utbildningen. Resultaten ger dig insyn i hur du kan förbättra ditt utbildningsmaterial och skräddarsy läroplanen ytterligare [1].

Tre exempel på pedagogiska bedömningar

Formativa bedömningar

Formativa bedömningar är till för att observera hur deltagare tolkar utbildningsmaterialet, och samtidigt inhämta kontinuerlig feedback från dem. Det är ett samarbete där läraren får slipa på sina undervisningsmetoder, och deltagaren kan optimera sin inlärningsresa. Formativa bedömningar kan:

    • Synliggöra deltagares styrkor och utvecklingsområden.
    • Hjälpa utbildaren att identifiera områden som utmanar deltagarna, så att utbildaren kan addressera svårigheterna på en gång.

Viktigaste kännetecken: formativa bedömningar sker under utbildningens gång.

Formativa bedömningar är till för att observera hur deltagare tolkar utbildningsmaterialet, och samtidigt inhämta kontinuerlig feedback från dem

Summativa bedömningar

Föreställ dig en summativ, dvs. sammanfattande bedömning som ett kraftprov för att bedöma hur väl utbildningsgruppen har bemästrat materialet i slutet av en utbildning. Samtidigt kan du mäta upp deras resultat gentemot en standard.

Summativa bedömningar väger vanligtvis tungt, vilket innebär att de är värda ett certifikat eller betyg. Exempel på summativa bedömningar är t.ex. ett prov, ett slutprojekt, en uppsats eller en presentation.

Viktigaste kännetecken: summativa bedömningar genomförs i slutet på en utbildning.

Diagnostiska bedömningar

En diagnostisk bedömning är en smygtitt som visar utbildare deras deltagares styrkor och svagheter, innan de kastar sig in i utbildningen. Ibland kan ett liknande test genomföras efter utbildningen för att utvärdera om deltagarna har uppnått utbildningsmålen.

Viktigaste kännetecken: diagnostiska bedömningar genomförs innan en utbildning påbörjas.

Psykologiska bedömningar

En psykologisk bedömning är en djupdykning som hjälper oss att förstå hur någon tänker, lär sig, känner och beter sig. Det är ungefär som en verktygslåda med engagerande tester och procedurer som ger en fullständig bild av en persons kognitiva funktioner. Det är inte bara en bedömning; det är en personlig resa in i sinnets och beteendets fascinerande värld [2].

Två exempel på psykologiska bedömningar

Personlighetstest

Personlighetstest tjänar två syften: att skapa en levande mosaik av personligheter och hitta unika egenskaper som definierar en persons karaktär. Du kan använda personlighetstestet som ett dynamiskt verktyg för att hjälpa dina deltagare att driva sina personliga utvecklingsmål, vägleda sina karriärresor och höja teamdynamiken.

Viktigaste kännetecken: fokus på individuella personlighetsdrag och att förutsäga beteende.

Intelligenstest

Ett intelligenstest är en metodisk bedömning för att kvantifiera kognitiv skärpa och färdighet. Testet undersöker förmågan att lösa problem, resonera logiskt, minnas saker och andra smarta funktioner. Allt handlar om att förstå hur hjärnan fungerar. Var utmärker sig dina deltagare och var vill de utvecklas och växa? Att ha en tydlig uppfattning om någons inlärningskapacitet kan hjälpa till att bygga vidare på detta.

Viktigaste kännetecken: fokus på individuella kognitiva förmågor, mätning och kvantifiering av de kognitiva förmågorna.

Objektiva and subjektiva bedömningar

Utbildare använder två huvudsakliga metoder: objektiva och subjektiva bedömningar, för att mäta deltagarnas inlärning. Objektiva tester, som flervalstest och övningar där man fyller i tomma luckor, zoomar in på specifika fakta och begrepp. Betygsättningen sker vanligtvis med hjälp av en mall eller automatiserad poängsättning, vilket säkerställer att den är rättvis och konsekvent.

Subjektiva bedömningar utmanar i stället deltagarna att tillämpa sina kunskaper och visa prov på kritiskt tänkande. Tänk uppsatser, portföljer, slutprojekt och muntliga presentationer. Här fokuserar bedömningen på den övergripande kvaliteten på deltagarnas arbete snarare än på specifika korrekta svar. Det är en dynamisk duo som fångar upp både kunskap och praktisk tillämpning.

Tre exempel på objektiva bedömningar

Flervalstest

Målet med ett flervalstest är att bedöma en persons förståelse och kunskaper inom ett visst ämne genom att presentera en rad frågor, var och en med flera möjliga svar. Testdeltagarna måste välja rätt svar från de angivna alternativen. Det kan användas som en formativ, summativ eller diagnostisk bedömning.

Viktigaste kännetecken: fokus på att bedöma kunskap, effektivt, standardiserat, skalbart.

Sant-falskt-test

I ett sant-falskt-test får deltagaren i uppgift att bedöma sin förståelse av faktainformation inom ett specifikt ämne. Varje fråga innehåller ett påstående, och deras jobb är att avgöra om det är sant eller falskt baserat på deras kunskaper om ämnet. Det är en enkel övning som går ut på att sortera information för att komma fram till rätt svar. Det kan användas som en formativ, summativ eller diagnostisk bedömning.

Viktigaste kännetecken: fokus på att bedöma kunskap, effektivt, standardiserat, skalbart.

Fyll i luckor-test

Ett fyll i luckor-test är lite som ett ordpussel. Deltagarna får en mening med några ord som saknas; deras uppgift är att fylla i de tomma luckorna med hjälp av sina kunskaper inom ämnet. Det är ett sätt att visa vad de har lärt sig. Det kan användas som en formativ, summativ eller diagnostisk bedömning.

Skapa levande bedömningar med Easy LMS

Upptäck magin med Easy LMS – vi erbjuder ett enkelt sätt att skapa engagerande bedömningar! Föreställ dig detta: objektiva bedömningar vävs sömlöst in i din utbildningsresa, oavsett om det är i början, i mitten eller i slutet av inlärningsresan. Du kan använda vår fullfjädrade Exam Builder för att skapa en bedömning! Skapa så många flervalstest, sant eller falskt-frågor eller fyll i luckorna-frågor som du vill. Importera frågor eller bygg din bedömning från grunden efter dina behov. Naturligtvis med möjlighet till anpassningsbar styling!

objektiva bedömningar vävs sömlöst in i din utbildningsresa, oavsett om det är i början, i mitten eller i slutet av inlärningsresan

Och det bästa av allt är att du kan kombinera dina bedömningar, tester, prov eller vad du nu vill kalla dem med din önskade inlärningsväg! Easy LMS låter dig kombinera prov med kurser och ha kontroll över att skapa dina inlärningsvägar. Skräddarsy ordningen i din inlärningsväg för att effektivisera inlärningen för dina deltagare. Du kan använda vårt Academy-tillägg för detta. Med Academy kan du skapa en personlig inlärningsmiljö för varje kund. Håll dina kunder och tester samlade på ett ställe - låt oss göra det enkelt för dig!

Läs vidare

  1. American Intercontinental University
  2. American Psychological Association
  3. TAO testing

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Vad är ett onlineprov?

Vad är ett onlineprov?

Ett onlineprov är ett prov eller test online som har i syfte att mäta kunskaper hos deltagare inom ett givet ämne. Förr i tiden var...

Läs mer